Вторник, 12 Октомври 2021 10:14

СЪОБЩЕНИЕ

Оценете
(1 глас)
EVN уведомява своите клиенти, че в град Царево поради изграждане на система за дистанционно отчитане на ел. енергия ще има смущения в електрозахранването (без електрозахранване или кратковременни прекъсвания) на следните дати и часови интервали:на 13.10.2021 г. /сряда/ от 09:00 часа до 16:30 часа - за живеещите на част от улиците:…
Оценете
(0 гласа)
Четвъртък, 30 Септември 2021 08:08

Уведомление за инвестиционно предложение

Оценете
(0 гласа)
Вторник, 28 Септември 2021 16:21

СЪОБЩЕНИЕ

Оценете
(0 гласа)
На 01.10.021 г. /петък/ от 11:00 часа на територията на Община Царево ще се задействат системите за ранно предупреждение и оповестяване на населението при бедствия и аварии. Мероприятието е с цел тестване и тренировка на монтираните системи.
Петък, 24 Септември 2021 16:00

О Б Я В Л Е Н И Е № РД-12-46/03.09.2021г.

Оценете
(0 гласа)
О Б Я В Л Е Н И Е №РД-12-46/03.09.2021г. Общинска администрация гр. Царево, на основание чл. 198, ал. 5 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед №РД-01-611/03.09.2021г. на Кмета на Община Царево е наложена строителна забрана на територията на с. Синеморец, Община Царево. Заповедта е публикувана на…
Оценете
(1 глас)
П О К А Н А На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево на 27.09.2021 год. /понеделник/ от 14.00 часа в сградата на НЧ…
Понеделник, 20 Септември 2021 11:43

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Оценете
(0 гласа)
На 16 септември 2021 година с решение на Министерския съвет беше удължен срокът на електронното преброяване до 30 септември 2021 година. Периодът за провеждане на преброяването с преброител и крайния срок остават непроменени. Преброителите и контрольорите започват работата си от 18.09.2021 г. , независимо от удължения срок за електронното преброяване.…
Петък, 17 Септември 2021 15:10

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Оценете
(0 гласа)
Стартира процедура за набиране на проектни предложения за 2021 година по Национална програма за младежта (2021-2025) по следните тематични области: - Тематична област 1 „Неформално обучение за придобиване на умения и ключови компетентности“; - Тематична област 2 „Екология и опазване на околната среда“; - Тематична област 3 „Свободно време, творчество…
Оценете
(0 гласа)
ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЦАРЕВО 16 септември 2021 г. 10:00:00 линк към платформата за провеждане на срещата: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGZkNjFlODktYjc4NC00N2EyLWIxZmUtMjc2OGRlZmQ0MDkx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f0e3a812-b927-4ac8-95f9-b855374146ed%22%2c%22Oid%22%3a%2210e378fc-ad89-4c21-9f2b-2dc9033533bc%22%7d
Вторник, 14 Септември 2021 14:28

Заповеди за отчуждаване

Оценете
(0 гласа)
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево