О Б Я В А

за

ЗА УЧАСТИЕ В

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива: „Реконструкция и модернизация на Рибарско пристанище „Мичурин”, гр. Царево, при условия, ред и финансиране, утвърдени в Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” /2007 – 2013 г./, приоритетна ос 3, мярка 3.3 „Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, места за разтоварване и закрити лодкостоянки”, съгласно чл. 111а, ал. 3 и чл. 112е от ЗМПВВППРБ, чл. 139 и чл. 150 от ЗУТ.”

Покана за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка

О б я в а

за

ЗА УЧАСТИЕ В

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Доставка на специализирани товарни автомобили за нуждите на Община Царево“

Четвъртък, 01 Ноември 2012 10:29

ОБЯВА ЗА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Корекционни мероприятия на Дере за отвеждане на повърхностни води до ваканционно селище село Лозенец, община Царево“

Процедура за възлагане изпълнението на обществена  поръчка, съгласно чл. 14, ал. 4 т.  от ЗОП: “Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа за територията на община Царево, улична мрежа на населени места в община Царево, за зимен експлоатационен сезон - 2012/2013 г., включително до 01.12.2013 г., по обособени позиции”

О Б Я В А

за провеждане на поръчка по чл. 14, ал. 4, т. 2 ЗОП:

Наименование на поръчката: Извършване на специализиран превоз на ученици до 16 годишна възраст за учебния период 15.09.2012 год. – 30.06.2013 год. за  следните маршрути:

-   Царево-Бродилово с дължина на маршрута 30 км и дневен пробег 90 км.

-   Ахтопол-Варвара с дължина на маршрута 10 км и дневен пробег 40 км.

-   Ахтопол-Синеморец с дължина на маршрута 12 км и дневен пробег 48 км.

-   Царево-Кости  с дължина на маршрута 50 км.  и дневен пробег  150 км.

-   Синеморец-Ахтопол-Варвара-Царево с дължина на маршрута 40 км. и дневен пробег 120 км.

О Б Я В А

за

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на плодове и зеленчуци за нуждите на ОДЗ „Ален мак” – гр. Царево, ЦДГ „Митко Палаузов„ – гр. Ахтопол, Детска млечна кухня – Царево, Домашен социален патронаж – Царево, Домашен социален патронаж – Ахтопол, Училищен стол – Царево и Училищен стол – Ахтопол, находящи се на територията на Община Царево”.

О Б Я В А

за провеждане

на поръчка по чл. 14, ал. 4, т. 2 ЗОП

Наименование на поръчката:

1 Преработка на прединвестиционното проучване за обект „Интегриран воден цикъл гр.Ахтопол”

2 Преработка на идеен проект за ПСОВ Ахтопол в съответствие с изискванията на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти към Закона за устройство на територията и с изискванията към подготовката на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на ОПОС и приложенията към тях.

3 Преработка на идеен проект за решение на канализационната мрежа на град Ахтопол.

4 Допълване на прединвестиционно проучване за обект „Изготвяне на генерално решение със система от  канализационни помпени станции, което да гарантира събирането и довеждането на отпадъчните битови водни количества до ПСОВ "Ахтопол"“, до обем и съдържание на идейни проекти за канализационни помпени станции „Ахтопол“, „А“, „Б“, „Север“, „Коросята“.

5 Преработка на идеен проект за решение на водопроводната мрежа на град Ахтопол.

О Б Я В А

за провеждане

на поръчка по чл. 14, ал. 4, т. 2 ЗОП

Наименование на поръчката:

1 Преработка на прединвестиционното проучване за обект „Интегриран воден цикъл гр.Ахтопол”

2 Преработка на идеен проект за ПСОВ Ахтопол в съответствие с изискванията на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти към Закона за устройство на територията и с изискванията към подготовката на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на ОПОС и приложенията към тях.

3 Преработка на идеен проект за решение на канализационната мрежа на град Ахтопол.

4 Допълване на прединвестиционно проучване за обект „Изготвяне на генерално решение със система от  канализационни помпени станции, което да гарантира събирането и довеждането на отпадъчните битови водни количества до ПСОВ "Ахтопол"“, до обем и съдържание на идейни проекти за канализационни помпени станции „Ахтопол“, „А“, „Б“, „Север“, „Коросята“.

5 Преработка на идеен проект за решение на водопроводната мрежа на град Ахтопол.

ОБЯВА

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ЗА

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Строителни  работи на обект:

Общински път BGS 120 (гр. Царево – с. Лозенец) – извършване на възстановителни работи”

Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево