Проекти на ПЗНА

Проекти на ПЗНА (65)

Оценете
(0 гласа)
Проект !!! Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1 (1) Този правилник урежда организацията и дейността на общинския съвет Царево и неговите постоянни и временни комисии, отношенията му с кмета на общината и общинската администрация, статута…
Оценете
(0 гласа)
Оценете
(0 гласа)
ДО ДАНИЕЛ СКУЛИЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЦАРЕВО ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От инж. Георги Лапчев – Кмет на Община Царево Относно:Изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост /НРПУРИВОС/, касаещо базисните наемни цени;
Оценете
(1 глас)
ДО ДАНИЕЛ СКУЛИЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ЦАРЕВО ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от инж. Георги Лапчев – Кмет на Община Царево Относно: Допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Царево, касаещо определяне на цени на такси за входни билети при посещение на Информационен център…
Оценете
(1 глас)
Оценете
(0 гласа)
Проект изменение НОАМТЦУ, касаещо такса битови отпадъци Проект изменение НОАМТЦУ, касаещо такса за депониране на строителни отпадъци
Страница 5 от 5
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево