Четвъртък, 09 Септември 2021 16:35

Проект на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Царево

Оценете
(0 гласа)

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От Таня Янчева – Председател на Общински съвет Царево

Относно: Приемане на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Царево;

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Предоставям на Вашето внимание проект на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Царево,

I. Мотиви:

  1. Общинският съвет като орган на местното самоуправление на територията на общината решава самостоятелно въпросите от местно значение, които законът е предоставил в компетентността на общинския съвет. По силата на чл.76, ал.3 от АПК, вр.с чл.8 от ЗНА и с чл.21, ал.2 от ЗМСМА и в изпълнение на предоставените му правомощия, общинския съвет е овластен да издава нормативни актове – наредби, с които се уреждат обществени отношения с местно значение съобразно нормативните актове от по-висока степен. Административно-правните норми на наредбата, явяваща се подзаконов нормативен акт, не трябва да противоречат или излизат от рамката на закона.
  2. С цел законосъобразността на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Царево, за съответствието й с нормативни актове от по-висока степен, а именно Закона за ветеринарномедицинската дейност и Наредба №44 от 20апрел 2006г./изменена и допълнена на 21.01.2020год./ за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти, е необходимо приемането на същата за територията на Община Царево.

II. Цели, които се поставят:

С приемането на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Царево, се цели постигането на законосъобразност на разпоредбите на Наредбата и защита интересите на жителите и заинтересованите лица на територията на Община Царево.

III.  Финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба.

За прилагане на новата уредба не са необходими финансови средства.

IV. Очаквани резултати от прилагането:

Резултатите, които се очакват от приемането и прилагането на Наредбата се свеждат до постигане на целите, наложили приемането на същата– законосъобразност на разпоредбите на Наредбата и защита интересите на жителите и заинтересованите лица на територията на община Царево.

V. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз.

С приемането на Наредба за изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Царево се приема подзаконов нормативен акт за прилагане на отделни разпоредби на Закона за местните данъци и такси, Закона за нормативните актове и Административнопроцесуалния кодекс и други приложими законови разпоредби, поради което съответствието на Наредбата с правото на Европейския съюз е предопределено от съответствието на цитираните нормативни актове с правото на Европейския съюз и доколкото тези норми са транспонирани и въведени в националното законодателство на Република България.

 На основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА, във връзка с чл. 77 от АПК настоящият проект за приемане Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Царево, е публикуван на интернет страницата на Община Царево заедно с мотивите.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА, предлагам Общински съвет-Царево да приеме следното

РЕШЕНИЕ:

Приема Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Царево.

 

ТАНЯ ЯНЧЕВА  -  Председател на Общински съвет-Царево

Прочетена 1050 пъти
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево