Четвъртък, 10 Декември 2015 13:13

ПРОЕКТ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие"

Оценете
(0 гласа)

ES1

ПРОЕКТ

по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите  местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014–2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

Община Царево е Водещ партньор на създаденото Местно партньорство от представители на публичния, стопанския и неправителствения сектор за целите на прилагането на Подхода „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР) на територията  на съседните общини – Царево и Малко Търново.

На 07.12.2015 г. се сключи тристранен Договор № РД50-199/07.12.2015 г. между бенефициента Община Царево, Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014–2020 год., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Подмярката предоставя възможности за изграждане на капацитет, обучение и създаване на мрежи като подпомага подготовката и популяризирането на Стратегия за Водено от общностите местно развитие. Местното партньорство има за цел реализирането на съвместни дейности и отговорности, насочени към успешно прилагане на Подхода ВОМР, основаващ се на характерните потребности и потенциал, както и на сходната визия за развитие на селските райони и общите социално-икономически интереси. Прилагането на Подхода ВОМР се извършва чрез интегрирана и многосекторна Стратегия за Водено от общностите местно развитие в съответствие с политиките на национално, регионално и местно ниво, включително и с политиките по десегрегация и деинституционализация като допринася за постигане целите на приоритетите на ЕС за развитие на селските райони.

Извършването на дейностите по проекта следва да допринесе за постигане на целите на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности" от ПРСР 2014-2020 г.:

  • Подпомагане   процеса   по   създаване   на   Местна  инициативна  група  (МИГ)  на територията на общините Царево и Малко Търново;
  • Подкрепа за придобиване на умения и създаване на капацитет за функциониране на МИГ, информиране на местното население относно възможността за финансиране на Стратегията по повече от един фонд;
  • Подкрепа за насърчаване включването на местното население в разработването и бъдещото прилагане на Стратегията;
  • Подпомагане  процеса  за  подготовка  на  Стратегията  за  Водено  от  общностите местно  развитие,  финансирана  от ЕЗФРСР или от повече от един от Европейските структурни и инвестиционни фондове;
  • Подкрепа за популяризиране на местната идентичност.

В резултат от реализирането на дейностите по проекта по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности" от ПРСР 2014-2020 г., Местното партньорство цели:

  • Да осигури качество на процеса при изграждането на партньорство за създаването на Местна инициативна група, за да се оползотвори оптимално  потенциала на територията;
  • Да изгради капацитет за прилагане на Стратегията за Водено от общностите местно развитие, да насърчи активността на местната общност като подпомогне развитието на административните и предприемаческите умения, както и инициативите на местните жители за подобряване на бизнес средата на територията на Община Царево и Община Малко Търново за прилагане на конкретни местни политики;
  • Да провокира предприемаческата активност за оползотворяване вътрешните ресурси на местната икономика в сферите на туризма, селското стопанство, горското стопанство и социалното предприемачество, насочена към осигуряване на добавена стойност, растеж, заетост и подобряване качеството на живот на целевата територия посредством засилване на вертикалните и хоризонтални връзки за постигане на синергичен ефект и междусекторно взаимодействие чрез инструментите на Подхода ВОМР;
  • Да подпомогне процеса на разработване и популяризиране на качествена интегрирана и многофондова Стратегия за Водено от общностите местно развитие, финансирана от повече от един от Европейските фондове като насърчи включването на местното население в нейното разработване и прилагане.

ИНЖ. ГЕОРГИ ЛАПЧЕВ                                                                                                                                             КМЕТ  НА  ОБЩИНА  ЦАРЕВО

Прочетена 4063 пъти
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево