×

Внимание

JUser: :_load: Не може да бъде зареден потребител с номер: 911
Сряда, 12 Август 2015 10:45

Общински съвет Царево даде съгласието си за създаване Местна инициативна група/МИГ/ - Царево – Малко Търново

Оценете
(0 гласа)

На днешното 41-то заседание на Общински съвет Царево общинските съветници приеха докладна записка от инж. Георги Лапчев - Кмет на Община Царево относно: Създаване на местно партньорство с участието на Община Царево и Община Малко Търново за подаване на Заявление за изразяване на интерес за реализиране на проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 год., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони“.

Създаването на това партньораство ще даде възможност за местно развитие в рамките на подхода „Лидер“ в периода 2014 – 2020 г., което се нарича “Водено от общностите местно развитие” (ВОМР). То се извършва чрез интегрирани и многосекторни стратегии за воденото от общностите местно развитие, основани на характеристиките на района и разработени въз основа на местните потребности, потенциал и включващи иновативни характеристики. Приоритети на ВОМР за новия програмен период ще са насърчаване на социалното приобщаване, намаляване на бедността и икономическо развитие, интегриран подход към околната среда, използване на потенциала на културното и историческото наследство и насърчаване на иновациите в селските райони.

Общински съвет Царево даде съгласие за реализиране на проектa по подготвителната мярка като Община Царево бъде учредител и водещ партньор в местното партньорство, представляващо партньорство между Община Царево, Община Малко Търново, представители на неправителствения сектор и на стопанския сектор с цел реализиране на съвместни подготвителни дейности и отговорности, и избра за представител на публичния сектор за Община Царево - Кмета на общината – инж. Георги Лапчев, който да подпише Споразумението за партньорство за създаване на МИГ.

След проведени няколко предварителни срещи беше решено, че в територията на партньорството се включват всички населени места, попадащи в административните граници на Община Царево и Община Малко Търново.

За разлика от действащият в момента МИРГ Царево – Приморско – Созопол, по която условията за кандидатсване са ограничени, при новата група, общината ще има възможност да кандидатства за територията на цялата община по значително по-голям брой проекти, финансирани от повече от един от Европейските структурни и инвестиционни фондове, а не само през Програмата за морско дело и рибарство.

В друга важна точка от дневния ред, общинските съветници приеха промяна характера на собствеността на имот /бивша поликлиника/ от публична общинска собственост в частна общинска собственост, допълване Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2015 год. и учредяване на безвъзмездно право на строеж върху него на Център за спешна медицинска помощ – Бургас към Министерство на здравеопазването за изграждане на сграда с РЗП от 200 кв.м.

Това се налага, защото Министерството на здравеопазването е определено за конкретен беницифиент по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020. Във връзка с това се предвижда инвестиционен проект, свързан с обновяване, модернизация или изграждане на сграден фонд и оборудването в системата на спешната помощ на територията на цялата страна. Задължително изискване при реализирането на проекта е помещенията, сградата или терена, които са обект на реконструкция или модернизация, да са държавна собственост.

Прочетена 3894 пъти
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево