Печат на тази страница
Вторник, 12 Януари 2021 13:50

Стартира нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ в Община Царево

Оценете
(3 гласа)
 
Във връзка със Заповед № РД01-0049/06.01.2021год, на Агенция за социално подпомагане, Община Царево в качеството си на доставчик ще предоставя нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ като делегирана от държавна дейност, в изпълнение на Закона за социалните услуги . От 11.01.2021 г. стартира приема на документи от кандидати за потребители и кандидати за заемане на длъжност „Социален асистент”.
Съгласно чл.93, „Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице назначено на длъжност „Социален асистент“ които ще обслужват минимум две лица.
Лицата желаещи да бъдат назначени на длъжност „Социален асистент”е необходимо да подадат следните документи:
• Заявление-декларация /по образец/
• Документ за самоличност /за справка/
• Автобиография
• Копие на документ за придобита образователно-квалификационна степен за завършено образование
• Декларация на лицето, че е пълнолетен български гражданин но не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер за лишаване от свобода.
• Друи докумементи по преценка на кандидата – документи удостоверяващи успено преминат курс на обучение за асистент и/или копие от документ,удостоверяващ продължителността на пофесионален опит /при наличие на такъв/
Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно Закона за социалните услуги са следните целеви групи:
• лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
• деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.
Кандидатите за потребители заявяват желанието си да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа” по настоящ адрес, след подадено Заявление-декларация, за извършване на предварителна оценка, с която ще се уточни лицето може ли да ползва поисканата социална услуга. Ако в предварителната оценка е разписано, че лицето се насочва за ползване на социална услуга „асистентска подкрепа“, трябва да подаде второ заявление /по образец/ за включване в услугата до кмета на община Царево, като прилага предварителната оценка. Класирането ще се извърши по ред на подаване на документите.
Необходимите документи за кандидатстване са следните:
• Заявление-декларация /по образец/;
• Документ за самоличност (за справка);
• Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (копие); Медицински протокол на ЛКК (копие); Други медицински документи – актуална епикриза и др. (копие);
• Пълномощно (в случай, че документите не се подават лично от кандидата за потребител).
Максималната продължителност за ползване на социалната услуга „Асистентска подкрепа” от един потребител е до 4 часа дневно, всеки работен ден, съобразно изготвената индивидуална оценка на потребностите.
Документи от кандидатите за потребители, желаещи да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги се подават от 11.01.2020 г. в „Център за социална рехабилитация и интеграция“, гр. Царево , ул. „Тракия“ № 1, всеки работен ден от 08:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа.
Телефони за информация: 0889770878, 059055030
Прочетена 8310 пъти