Печат на тази страница
Понеделник, 20 Юли 2020 09:08

Сдружение „Огън и море“ е бенефициент по Оперативна програма „Добро управление“, процедура : „ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ФОРМУЛИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО“.

Оценете
(0 гласа)

                                         

Сдружение „Огън и море“ е бенефициент по Оперативна програма „Добро управление“, процедура : „ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ФОРМУЛИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО“.

Сдружението изпълнява проект с наименование: „Взаимодействие между структурите на гражданското общество и органите на местна власт при формиране, изпълнение и популяризиране на политики, насочени към повишаване на конкурентоспособността и предприемачеството в Община Царево“ и Договор № BG05SFOP001-2.009-0060-C02

Проектът е с дата на стартиране: 16.01.2019 г. и

Дата на приключване 16.09.2020 г.

Обща стойност на бюджета в лева е : 89 982.06 лв. от които:

 • Финансиране от ЕС (ЕСФ) - 76 484.75 лв.
 • Национално финансиране 13 497.31 лв.

Основна цел на проекта е: Повишаване на гражданското участие и подобряване на взаимодействието между администрацията и гражданското общество в процесите на формулиране, изпълнение и популяризиране на месни политики насочени към повишаване на конкурентоспособността и предприемачеството в Община Царево.

В рамките на проекта се създадоха Доклад-Анализи, както следва:

 • По дейност 1: Анализ – оценка на изпълнението на Общински план за развитие на Община Царево 2014-2020 с акцент конкурентоспособност и предприемачество в Община Царево с отправени препоръки.

В рамките на дейността се разработи детайлна методология за събирането, проучването и анализирането на разнообразни източници на информация и документи.

 • Проведе се изследване, включващо: База данни; Конторни листа, Анкетно проучване сред представители на целевите групи (представители на бизнеса, централната и местната власт)-500 бр.; Интервюта сред представители на централната власт, местната власт и бизнеса – 15 бр.; Фокус групи – 3 бр. (по 1 с представители на местната влас; бизнеса; социално-икономически партньори и НПО всяка с 8 участника).
 •  Изготви се Анализ-оценка на резултатите от изпълнение на ОПР ОБ Царево 2014-2020 в частност конкурентоспособност и предприемачество с включени препоръки.
 • По Дейност 2 : „Анализ на прилаганите методи и модели за гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на Общински план за развитие на Община Царево 2014-2020 г. включващ препоръки“.

В рамките на дейността се разработи детайлна методология за събирането, проучването и анализирането на разнообразни източници на информация.

 • Проведе се изследване, включващо разнообразни източници на информация: база данни; контролни листа; интервюта сред представители на общинска администрация Царево-5 бр.;Интервюта сред представители на социалните партньори-5бр.; Интервюта сред представители на бизнеса от сектор Туризъм и Рибарство-5бр ;Фокус групи-3 бр. (1 фокус-група с представители на местната влас, 1 фокус-група с представители на бизнеса и 1 фокус-група с представители на гражданското общество). Във всяка фокус-група се включиха по 8 представители на 3-те описани групи.
 • Изготви се Анализи на прилаганите методи и модели за гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на Общински план за развитие на Община Царево 2014-2020 г. включващ препоръки – 1 бр.

 

 • По Дейност 3: Разработване на механизъм и инструментариум за обратна връзка и оценка от страна на гражданите при взаимоотношенията с административните структури за формулиране, изпълнение и мониторинг на общински политики

В рамките на дейността, стъпвайки на разработените по дейност 1 и дейност 2 „Доклад-Анализи“ се създаде инструмент „(Наръчник за гражданска активност)“ за гражданските организации и административните структури за ефективно участие на организираните граждани във формирането, изпълнението и мониторинга на местни политики.

На 15.07.2020 г и 16.07.2020 г в град Бургас се проведоха съвместна кръгла маса и конференция за представяне на продуктите по проекта и подписване на Меморандум за сътрудничество между администрации, НПО и заинтересовани страни.

Във връзка с изпълнение на дейност 5 по проекта, се проведе и широка информационна кампания, включваща:

 • Отпечатване и разпространение на брошура „Наръчника за активно гражданско участие“;
 • Отпечатване и разпространение на флаер за Информационната кампания;
 • Плаката на Информационната кампания;
 • Видео-материал за Информационната кампания

За повече информация относно проекта и разработените по него продукти може да намерите информация на „facebook“ страницата на бенефициента.

Линк: https://www.facebook.com/%D0%A1%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%9E%D0%B3%D1%8A%D0%BD-%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5-111682620351830/?modal=suggested_action&notif_id=1598112264097640&notif_t=page_user_activity&ref=notif

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от

Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

 

Прочетена 1402 пъти