Петък, 31 Януари 2020 10:03

ПОКАНА за провеждане на ЧЕТВЪРТО заседание на Общински съвет-Царево

Оценете
(2 гласа)

Изх. № 23/31.01.2020 год.

 

 

 

П О К А Н А

 

              

   На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността  на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево на 04.02.2020 год. /вторник/ от 14.00 часа в сградата на НЧ „Г. Кондолов“ гр. Царево ще се проведе ЧЕТВЪРТО заседание на Общински съвет-Царево, при следния проект за

 

 

   ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Питания
 2. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Приемане на списък от маломерни имоти, които могат да се отдават под наем без търг или конкурс през 2020 год.“ /ДЗ № 61/02.01.2020 год./
 3. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Определяне на пасищата, мерите и ливадите за индивидуално ползване и правилата за ползването им на територията на Община Царево за стопанската 2019-2020 год.“ /ДЗ № 62/02.01.2020 год./
 4. Докладна записка от Таня Янчева – председател на Общински съвет-Царево, относно: „Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево, приети с Решение № 24, Протокол № 3/19.12.2019 год. на Общински съвет-Царево и съгласно Заповед № РД-09-2/06.01.2020 год. на Областния управител на Област Бургас“ /ДЗ № 66/07.01.2020 год./
 5. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Царево“ /ДЗ № 67/08.01.2020 год./
 1. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Приемане на стратегия за управление на общинската собственост за периода 2020-2023 год.“ /ДЗ № 83/27.01.2020 год./
 2. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2020 год.“ /ДЗ № 84/27.01.2020 год./
 3. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Учредяване право на ползване за устройване на пчелин върху общински имот по КК на гр. Царево за срок от 10 години“ /ДЗ № 85/27.01.2020 год./
 4. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Учредяване на безвъзмездно право на ползване на Сдружение с нестопанска цел „Духовно огледало“ върху УПИ IV в квартал 8 по ПУП на с. Бродилово, ведно с изградената в него триетажна масивна сграда, актувани с АЧОС № 1480 и 1481/11.04.2011 год.“ /ДЗ № 86/27.01.2020 год./
 5. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Определяне на периода и териториите по Черноморското крайбрежие на Община Царево, в които се забранява извършването на строителни и монтажни работи за сезон „Лято 2020 год.““ /ДЗ № 75/20.01.2020 год./
 6. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за обект “Изграждане на нов канализационен тласкател до ПСОВ Китен и реконструкция на КПС в ПСОВ Лозенец“ – искане на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план съгласно чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ и одобряване на задание по чл. 125, ал. 1 от ЗУТ“ /ДЗ № 78/22.01.2020 год./
 7. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Одобряване на проект за ПУП-ПР в обхват ПИ № 48619.19.1, ПИ № 48619.19.966, ПИ № 48619.19.980, ПИ № 48619.19.981 по КККР на гр. Царево, м. „Найденови каби“, Община Царево“ /ДЗ № 79/22.01.2020 год./
 8. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Учредяване на право на прокарване на основание чл. 193, ал. 4 от ЗУТ за външно ел. захранване на обект: „Базова станция № BGS0315.A000 Навигация нова на „А1 България“ ЕАД“ /ДЗ № 87/27.01.2020 год./
 9. Докладна записка от Мария Конярова – секретар на Община Царево и Председател на МКБППМН, относно: „Отчет за дейността на МКБППМН към Община Царево за 2019 год.“ /ДЗ № 71/15.01.2020 год./
 10. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Приемане на бюджет на Община Царево за 2020 година“ /ДЗ № 80/23.01.2020 год./

 

 

 

ТАНЯ ЯНЧЕВА

Председател на Общински съвет Царево

Прочетена 3140 пъти
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево