Сряда, 02 Май 2018 09:36

Община Царево подписа Договор № 02/07/2/0/00444/27.04.2018 за отпускане на безвъзмездна финансова помощ.

Оценете
(1 глас)

  

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ                                                           

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД

ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

 

 

 

На 27.04.2018 г. инж. Георги Лапчев - кмет на Община Царево, подписа Договор № 02/07/2/0/00444/27.04.2018за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по проект ""Подобряване на образователната инфраструктура в СОУ "Н. Вапцаров", гр. Царево - начален курс"; "Подобряване на образователната инфраструктура в СОУ "Н. Вапцаров" гр. Царево - основна сграда и физкултурен салон"" по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Целта на проекта е да се подобри образователната инфраструктура в гр. Царево, като ще се приложат мерки за енергийна ефективност на сградите на СУ „Н. Вапцаров“ гр. Царево – начален курс, основна сграда и физкултурен салон, както и ще се благоустроят и озеленят прилежащите терени.

Съгласно одобрените допустими дейности е предвидено полагане на топлоизолация по външните фасадни стени на всички сгради, подмяна и на двата котелни агрегати от дизелово гориво с нови на биомаса със система за автоматично управление на топлоподаването. Във физкултурния салон и прилежащите помещения е предвидено изграждане на нова отоплителна инсталация и ремонт и полагане на топлоизолация на покрива. В сградата на началния курс ще се постави топлоизолация по топлопроводите и ще се ремонтира оградата, а по част от фасадата на основната сграда ще се изгради дренаж и ще се положи хидроизолация.В гимназията също така ще бъдат основно обновени и оборудвани помещенията на разливната и ученическата трапезария.

С реализацията на проекта дворните пространства и на двете училища ще бъдат благоустроени и озеленени, като ще се оформят кътове за отдих. Предвижда се основен ремонт на тротоарните настилки, осветлението, спортните площадки и трибуните за сядане. Основно ще се ремонтира и съществуващата зона за фитнес в двора на гимназията, като ще се поставят ударопоглъщаща настилка, нови уреди и съоръжения.

Договорът е на стойност 1 810 938.78 лв. и се финансира на 100 % от ДФЗ. Срокът за изпълнение е 36 месеца.

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Прочетена 3830 пъти
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево