Понеделник, 14 Септември 2015 17:00

ПОКАНА за ЧЕТЕРИДЕСЕТ и ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ на ОбС Царево

Оценете
(0 гласа)

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността  на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация - Царево на 17.09.2015 год. /четвъртък/ от 14:00 часа в  залата на ОДК в гр. Царево на ул. Хан Аспарух  № 37  ще се проведе ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРО  заседание на Общински съвет Царево при следния проект за ДНЕВЕН РЕД:

1. 1. Питания

2. Докладна записка от инж. Георги Лапчев – Кмет на Община Царево, относно: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги в Община Царево /НОАМТЦУ/ /ДЗ № 1227/05.08.2015 год./

3. Докладна записка от Даниел Скулиев – Председател на ОбС-Царево, относно: Изменение и допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред и околната среда на територията на Община Царево. /ДЗ № 1228/05.08.2015 год./

4. Докладна записка от инж. Георги Лапчев – Кмет на Община Царево, относно: Утвърждаване на списък с обекти за финансиране от кредита с разликата в средствата съгласно т. 5 от Решение № 520 от 05.06.2014 год. на Общински съвет Царево. /ДЗ № 1238/28.08.2015 год./

5. Докладна записка от инж. Георги Лапчев – Кмет на Община Царево, относно: Одобряване на Актуализирана бюджетна прогноза за местни дейности на Община Царево за периода 2017-2018 год. /ДЗ № 1235/19.08.2015 год./

6. Докладна записка от инж. Георги Лапчев – Кмет на Община Царево, относно: Извършване на разходи за командировки и посрещане на гости от кмета на Община Царево – инж. Георги Лапчев и председателя на ОбС – Даниел Скулиев. /ДЗ № 1245/04.09.2015 год.

7. Докладна записка от инж. Георги Лапчев – Кмет на Община Царево, относно: Промяна на бюджета във връзка с доставка на дърва за огрев на пенсионери и инвалиди, живеещи на територията на общината. /ДЗ № 1250/12.09.2015 год./

8.  Докладна записка от инж. Георги Лапчев – Кмет на Община Царево, относно: Дофинансиране в държавни дейности – 3 – 311 – целодневни детски градини и обединение детски заведения. /ДЗ № 1243/02.09.2015 год./

9.  Докладна записка от инж. Георги Лапчев – Кмет на Община Царево, относно: Утвърждаване и дофинансиране на паралелки под норматива за учебната 2015/2016 год. в СОУ „Н.Й.Вапцаров“ гр. Царево и ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ гр. Ахтопол. /ДЗ № 1242/02.09.2015 год.

10.Докладна записка от инж. Георги Лапчев – Кмет на Община Царево, относно: Утвърждаване и дофинансиране на паралелки под норматива за учебната 2015/2016 год. в СОУ „Н.Й.Вапцаров“ гр. Царево./ДЗ № 1247/10.09.2015 год. /

11. Докладна записка от инж. Георги Лапчев – Кмет на Община Царево, относно: Частично освобождаване от задължение за заплащане на такса за ползване на детска градина и детска ясла в ОДЗ „Делфинче“ гр. Ахтопол. /ДЗ № 1249/11.09.2015 год. /

12. Докладна записка от инж. Георги Лапчев – Кмет на Община Царево, относно: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2015 год. /ДЗ № 1241/02.09.2015 год. /

13. Докладна записка от инж. Георги Лапчев – Кмет на Община Царево, относно: Допълване Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2015 год. и учредяване на безвъзмездно право на ползване на Национална Художествена Академия гр. София, ЕИК: 000670716, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Шипка № 1 върху ПИ № 00878.501.546 по КК на гр. Ахтопол, ведно с изградената в него едноетажна сграда с тавански етаж със застроена площ от 300 кв.м., с идентификатор 00878.501.546.1, актувани с АЧОС № 1810/14.04.2015 год. /ДЗ № 1244/04.09.2015 год. /

14. Докладна записка от инж. Георги Лапчев – Кмет на Община Царево, относно: Разрешение за изработване на ПУП – Парцеларен план относно обект: „Външен питеен водопровод до ПИ 44094.2.1023 (УПИ XIII -1023 по ПУП на с. Лозенец), м. „Караагач“ по КК на с. Лозенец“, преминаващ през имот ПИ 44094.2.14 (публична общинска собственост) по КК на с. Лозенец.  /ДЗ № 1237/27.08.2015 год. /

           

ДАНИЕЛ СКУЛИЕВ - Председател на ОбС Царево

Прочетена 2479 пъти
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево