Вторник, 11 Август 2015 10:44

ПОКАНА за ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО заседание на ОбС Царево

Оценете
(0 гласа)

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността  на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация - Царево на 12.08.2015 год. /сряда/ от 09:00 часа в заседателната зала на Общинска администрация Царево  ще се проведе ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО  заседание на Общински съвет Царево при следния проект за ДНЕВЕН РЕД:

            1. Питания

            2. Докладна записка от инж. Георги Лапчев – Кмет на Община Царево, относно: „Създаване на местно партньорство с участието на Община Царево и Община Малко Търново за подаване на Заявление за изразяване на интерес за реализиране на проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 год., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони“. /ДЗ № 1229/05.08.2015 год./

            3. Докладна записка от инж. Георги  Лапчев – Кмет на Община Царево, относно: „Промяна характера на собствеността на ПИ № 48619.503.245 по КК на гр. Царево от публична общинска собственост в частна общинска собственост, допълване Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2015 год. и учредяване на безвъзмездно право на строеж върху него на Център за спешна медицинска помощ – Бургас към Министерство на здравеопазването за изграждане на сграда с РЗП от 200 кв.м./ДЗ № 1233/10.08.2015 год./

           

            4. Докладна записка от инж. Георги Лапчев – Кмет на Община Царево, относно: „Актуализация на списък на пътуващите служители от Общинска администрация Царево“. /ДЗ № 1225/27.07.2015 год./

            5. Докладна записка от инж. Георги Лапчев – Кмет на Община Царево, относно: „Предоставяне на общинските пречиствателни станции за отпадни води и канално-помпени станции на територията на Община Царево, съгласно Приложение № 1“.

/ДЗ № 1224/21.07.2015 год./

           

           

ДАНИЕЛ СКУЛИЕВ

Председател на ОбС Царево

Прочетена 2651 пъти
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево