Петък, 31 Юли 2015 14:15

П О К А Н А ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ВТОРА СРЕЩА НА УЧРЕДЕНОТО МЕСТНО ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО

Оценете
(0 гласа)

ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА СЪВМЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПОДХОДА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНИТЕ ЦАРЕВО И МАЛКО ТЪРНОВО

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СТОПАНСКИЯ, НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИЯ И ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР В ОБЩИНИТЕ ЦАРЕВО И МАЛКО ТЪРНОВО,

Община Царево и Община Малко Търново имат удоволствието да поканят всички заинтересовани страни на провеждането на втора публична среща, инициирана от сформираното местно публично-частно партньорство във връзка с кандидатстване със Заявление за изразяване на интерес за реализиране на проект по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. По подмярката се подпомага създаването на Местна Инициативна Група за реализиране на Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на двете общини.

 

Срещата ще се проведе на 03.08.2015 г. в гр. Царево от 14:00 часа в Лекционната зала на Народно читалище „Георги Кондолов 1914” и на 04.08.2015 г. в гр. Малко Търново от 11:00 часа в Заседателната зала в сградата на Община Малко Търново, при следния дневен ред:

  1. Представяне на Подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР) пред заинтересованите страни от избраните представители от неправителствения, стопанския и публичния сектор в сформираното местно публично-частно партньорство за създаване на Местна инициативна група.
  2. Обсъждане на приоритети за местно развитие на територията на двете общини и възможностите на Подхода ВОМР за подпомагане развитието  на местната икономика.

Воденото от общностите местно развитие получава подкрепа от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) като се нарича местно развитие в рамките на ЛИДЕР и може да получава подкрепа от следните Европейски Структурни и инвестиционни фондове: ЕФРР, ЕСФ и ЕФМДР.  ЕЗФРСР насърчава устойчивото развитие на селските райони и допълва останалите инструменти на Общата селскостопанска политика (ОСП), политиката на сближаване и общата политика в областта на рибарството. Фондът допринася за развитието на селските територии и на селскостопанския сектор, който да е по-балансиран в териториално и екологично отношение, по-съобразен и устойчив на изменението на климата, по-конкурентен и иновативен.

ВОМР като метод за включване на партньори на местно равнище, включително гражданското общество и местните икономически субекти в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, помага за развитие на територията и за преход към по-устойчиво бъдеще, представлява мощен инструмент, особено по време на криза, който показва на местните общности как да предприемат конкретни стъпки към форми на икономическо развитие, които са по-интелигентни, по-устойчиви и по-приобщаващи.

Местното партньорство, създадено с цел сътрудничество е от съществено значение за устойчивото развитие на територията на общините Царево и Малко Търново. Подходът ВОМР е ефективен само, ако създаде доверие между участниците – заинтересованите страни и партньорите, и се подкрепя от трайни местни структури с необходимия опит и експертни знания.

Във връзка с гореизложеното, Община Царево и Община Малко Търново Ви канят за участие във втората публична  среща на местното публично-частно партньорство като разчитат на изявен интерес и активност от всички заинтересовани страни!

Инж. Георги Лапчев – Кмет на Община Царево

Илиян Янчев – Кмет на Община Малко Търново

Прочетена 2390 пъти
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево