Печат на тази страница
Вторник, 21 Юли 2015 15:36

ПОКАНА за ЧЕТЕРИДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ на ОбС Царево

Оценете
(1 глас)

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността  на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево на 24.07.2015 год. /петък/ от 09:00 часа в сградата на НЧ „Г. Кондолов“  гр. Царево ще се проведе ЧЕТИРЕДЕСЕТО заседание на Общински съвет Царево при следния проект за ДНЕВЕН РЕД:

            1. Питания

            2. Докладна записка от инж. Георги Лапчев – Кмет на Община Царево, относно: Изменение и допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред и околната среда на територията на Община Царево. /ДЗ № 1199/28.05.2015 год./

            3. Докладна записка от Даниел Скулиев – Председател на ОбС Царево, относно: Актуализация на състава на Комисията по чл. 61, ал.3 от НРПУРИВОС за периода 03.07.2015 год. до края на мандат 2011/2015 год./ДЗ № 1207/10.06.2015 год./

            4. Докладна записка от инж. Георги Лапчев –  Кмет на Община Царево, относно Извършване на разходи за командировки и посрещане на гости от кмета на Община Царево – инж. Георги Лапчев и председателя на ОбС – Даниел Скулиев. /ДЗ № 1200/28.05.2015 год./

            5. Докладна записка от  инж. Георги Лапчев - Кмет на Община  Царево  относно: Кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – BG05M90P001-2.002 „Независим живот”, Специфична цел 1 към ИПЗ: „Подобряване на достъпа на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност  за самообслужване до услуги за социално включване и здравеопазване” Инвестиционен приоритет № 3:” Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес”, Приоритетна ос 2: „ Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2014-2020. /ДЗ № 1208/12.06.2015 год./

            6. Докладна записка от инж. Георги Лапчев – Кмет на Община  Царево относно: Безвъзмездно прехвърляне право на собственост върху имоти - държавна собственост, собственост на МО, по реда на чл. 54, ал.1 от Закона за държавната собственост – с отпаднала необходимост за Министерството на отбраната и Българската армия. /ДЗ № 1209/19.06.2015 год./

            7. Докладна записка от инж. Георги Лапчев - Кмет на Община Царево, относно: Допълване на списък от маломерни имоти, които могат да се отдават под наем без търг или конкурс и допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015 год. / ДЗ № 1204/02.06.2015 год./

            8. Докладна записка от инж. Георги Лапчев - Кмет на Община Царево, относно: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015 год. / ДЗ № 1206/05.06.2015 год./

            9. Докладна записка от инж. Георги Лапчев – Кмет на Община  Царево относно: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015 год. /ДЗ № 1216/14.07.2015 год./

            10. Докладна записка от инж. Георги Лапчев – Кмет на Община Царево относно: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015 год. и провеждане на публичен търг с тайно наддаване за предоставяне под наем за срок от 10 години на общински недвижими имоти в с. Варвара. /ДЗ № 1213/14.07.2015 год./

            11. Докладна записка от инж. Георги Лапчев – Кмет на Община Царево относно: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2015 год. и провеждане на публичен търг с тайно наддаване за предоставяне под наем за срок от 10 години на общински недвижими имоти в с. Варвара. /ДЗ № 1214/14.07.2015 год./

            12. Докладна записка от инж. Георги Лапчев – Кмет на Община  Царево относно: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015 год. и провеждане на публичен търг с тайно наддаване за предоставяне под наем за срок от 10 години на общински недвижими имоти в с. Варвара. /ДЗ № 1215/14.07.2015 год./

            13. Докладна записка от инж. Георги Лапчев – Кмет на Община Царево относно: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015 год. и провеждане на публичен търг с тайно наддаване за предоставяне под наем за срок от 10 години на общински недвижими имоти в с. Варвара. /ДЗ № 1217/14.07.2015 год./

            14. Докладна записка от инж. Георги Лапчев – Кмет на Община  Царево относно: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015 год. и провеждане на публичен търг с тайно наддаване за предоставяне под наем за срок от 10 години на общински недвижими имоти в с. Варвара. /ДЗ № 1218/14.07.2015 год./

            15. Докладна записка от инж. Георги Лапчев - Кмет на Община Царево, относно: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015 год. и приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на ПИ 48619.64.64 по КК на гр. Царево, м. „Нестинарка“. /ДЗ № 1205/05.06.2015 год./    

            16. Докладна записка от инж. Георги Лапчев – Кмет на Община Царево относно: Допълване Годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2015 год. и приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на ПИ 48619.64.37 по КК на гр. Царево, м. „Нестинарка”./ДЗ №1211/ 25.06.2015 год./

            17. Докладна записка от инж. Георги Лапчев – Кмет на Община  Царево относно: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015 год. и приемане на решение за провеждане на публичен търг  за продажба на ПИ 00878.501.621 по КК на гр. Ахтопол. /ДЗ № 1219/15.07.2015 год./

            18. Докладна записка от инж. Георги Лапчев – Кмет на Община Царево относно: Приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на ПИ 10094.501.74 по КК на с. Варвара. / ДЗ № 1220/15.07.2015 год./

ДАНИЕЛ СКУЛИЕВ

Председател на ОбС Царево

Прочетена 4559 пъти