Печат на тази страница
Петък, 29 Май 2015 16:55

ПОКАНА за ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО заседание на Общински съвет Царево

Оценете
(0 гласа)

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността  на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево на 02.06.2015 год. /вторник/ от 09:00 часа в сградата на НЧ „Г. Кондолов“  гр. Царево ще се проведе ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО заседание на Общински съвет Царево при следния проект за ДНЕВЕН РЕД:

            1. Питания

            2. Докладна записка от инж. Георги Лапчев – Кмет на Община Царево, относно: Допълване на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост /НРПУРИВОС/, касаещо базисните наемни цени. /ДЗ № 1177/21.04.2015 год./

             3. Докладна записка от инж. Георги Лапчев - Кмет на Община Царево, относно: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Царево. / ДЗ № 1185/14.05.2015 год./

            4. Докладна записка от инж. Георги Лапчев - Кмет на Община Царево, относно: Допълване на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост (НРПУРИВОС), касаещо цената за предоставяне под наем на общински терени за разполагане на атракционни съоръжения. /ДЗ № 1193/21.05.2015 год./

            5. Докладна записка от инж. Георги Лапчев - Кмет на Община Царево, относно: Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър на територията на Община Царево, срок на валидност на разрешението за таксиметров превоз на пътници, брой на таксиметровите автомобили. /ДЗ № 1181/05.05.2015 год./

            6. Докладна записка от инж. Георги Лапчев - Кмет на Община Царево, относно: „Прекратяване на членство на Община Царево в Сдружение с нестопанска цел „МИГ Странджа”./ ДЗ № 1197/27.05.2015 год./

            7. Докладна записка от инж. Георги Лапчев - Кмет  на Община Царево относно: „Предприемане на действия за постигане на споразумение с Община Малко Търново с цел формиране на обединение за създаване на публично-частно партньорство и учредяване на Местна Инициативна Група (МИГ) за прилагане на териториален принцип на Стратегия за местно развитие (СМР) чрез прилагане на подхода Воденото от общностите местно развитие (ВОМР) от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014-2020 година, финансиран по линия на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и по повече от един от фондовете, включени във финансирането на подхода ВОМР..”/ ДЗ № 1198/27.05.2015 год./

            8. Докладна записка от инж. Георги Лапчев - Кмет на Община Царево, относно: Приемане на План за действие на Община Царево в изпълнение на стратегията на Област Бургас за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация”. / ДЗ № 1189/21.05.2015 год./

            9. Докладна записка от инж. Георги Лапчев - Кмет на Община Царево, относно:  Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2015 год. и провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за разполагане на поставяем обект по чл. 56 от ЗУТ на 200 кв.м. – част от ПИ № 48619.502.631 по КККР на гр. Царево – публична общинска собственост, представляващ терен № 102, съгласно Схемата за поставяеми обекти за 2015 год. /ДЗ № 1180/ 28.04.2015 год./

            10. Докладна записка от инж. Георги Лапчев - Кмет на Община Царево, относно: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2015 год. и за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за разполагане на поставяем обект по чл. 56 от ЗУТ в части от ПИ № 48619.504.82 и ПИ № 48619.504.88 по КККР на гр. Царево-общинска собственост, представляващ терен № 117, съгласно Схемата за поставяеми обекти за 2015 год. за гр. Царево.” / ДЗ № 1195/22.05.2015 год./

            11. Докладна записка от инж. Георги Лапчев - Кмет на Община Царево, относно: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015 год. и провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на общинско помещение, с площ от 20.65 кв.м., представляващ ½ от стоматологичен кабинет № 12, представляващ част от двуетажна нежилищна сграда с идентификатор 48619.503.245.1 по КККР на гр. Царево. /ДЗ № 1184/13.05.2015 год./

            12. Докладна записка от инж. Георги Лапчев - Кмет на Община Царево, относно: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2015 год. и за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за предоставяне под наем за срок от 5 години на общински недвижими имоти в с. Кости. /ДЗ № 1191/21.05.2015 год./

            13. Докладна записка от инж. Георги Лапчев - Кмет на Община Царево, относно: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015 год. и за отдаване под наем за срок от 5 години на общински имот в землището на с. Варвара.” / ДЗ № 1194/22.05.2015 год./

            14. Докладна записка от инж. Георги Лапчев - Кмет на Община Царево, относно: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2015 год. и провеждане на публичен търг с тайно наддаване за представяне под наем за срок от 10 години на общински недвижим имот в гр. Царево. /ДЗ № 1187/18.05.2015 год./

            15. Докладна записка от инж. Георги Лапчев - Кмет на Община Царево, относно: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015 год. и за отдаване под наем за срок от 10 години на общински имоти в землището на с. Кости. /ДЗ № 1190/21.05.2015 год./

            16. Докладна записка от инж. Георги Лапчев – Кмет на Община Царево, относно Допълване Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2015 год. и приемане на решение по провеждане на публичен търг за продажба на УПИ XIV в квартал 5 по ПУП на с. Велика, общ. Царево /ДЗ № 1115/26.02.2015 год./

            17. Докладна записка от инж. Георги Лапчев – Кмет на Община Царево, относно  Допълване Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2015 год. и приемане на решение по провеждане на публичен търг за продажба на УПИ XV в квартал 5 по ПУП на с. Велика, общ. Царево /ДЗ № 1116/26.02.2015 год./

            18. Докладна записка от инж. Георги Лапчев – Кмет на Община Царево, относно Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2015 год. и приемане на решение по провеждане на публичен търг за продажба на УПИ XVI в квартал 5 по ПУП на с. Велика, общ. Царево /ДЗ № 1122/06.03.2015 год./

            19. Докладна записка от инж. Георги Лапчев - Кмет на Община Царево, относно: Обявяване на 309 кв.м. от ПИ № 44094.1.1057 по КККР на с. Лозенец, м. „Тарфа” за частна общинска собственост. / ДЗ № 1146/02.04.2015 год./

            20. Докладна записка от инж. Георги Лапчев - Кмет на Община Царево, относно: Прекратяване на съсобственост върху ПИ № 44094.1.1057 по КККР на с. Лозенец, м. „Тарфа”, чрез изкупуване общинската част от имота. /ДЗ № 1148/06.04.2015 год./

            21. Докладна записка от инж. Георги Лапчев – Кмет на Община Царево, относно: Възлагане на кмета на Община Царево да подпише Договор по чл. 15 от ЗУТ /окончателен/ за приключване на съсобствеността върху ПИ 00878.502.150 и ПИ 00878.502.151 по КК на гр. Ахтопол. /ДЗ № 1201/29.05.2015 год./

           

ДАНИЕЛ СКУЛИЕВ

Председател на ОбС Царево

Прочетена 3744 пъти