Петък, 24 Април 2015 15:51

ПОКАНА за 38 заседание на Общински съвет Царево

Оценете
(0 гласа)

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността  на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево на 30.04.2015 год. /четвъртък/ от 09:00 часа в сградата на ОДК  гр. Царево, находяща се на ул. Хан Аспарух № 37 ще се проведе ТРИДЕСЕТ И ОСМО заседание на Общински съвет Царево при следния проект за ДНЕВЕН РЕД:

1. Питания

            2. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Допълване на Наредбата на определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Царево, касаещо определяне на цени на такси за входни билети при посещение на Информационен център „Пътят на нестинарството” с. Българи, Община Царево./ ДЗ № 1135/23.03.2015 год./.

            3. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост (НРПУРИВОС), касаеща базисните наемни цени. / ДЗ № 1154/07.04.2015 год./

            4. Предложение от Даниел Скулиев- Председател на ОбС-Царево относно: Общинска програма за закрила на детето в Община Царево за 2015 год. / Предл. № 1171/20.04.2015 год./

            5. Докладна записка от инж. Георги Лапчев – Кмет на Община Царево, относно: Увеличаване бюджета на СОУ „Никола Вапцаров“ – Царево за 2015 год. със сумата от 4500 лв. във връзка с поемане на част от разходите за обучение на ученици в космически център на НАСА в гр. Измир, Турция. /ДЗ № 1179/22.04.2015 год./

            6. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Приемане на Отчета за изпълнение на бюджета на Община Царево за 2014 год.. /ДЗ № 1142/01.04.2015 год./

            7. Докладна записка от Даниел Скулиев- Председател  на Общински съвет Царево, относно: Приемане на Отчети за дейността и получените и изразходени субсидии през 2014 год. на 5-те читалища на територията на Община Царево. /ДЗ № 1150/ 06.04.2015 год.

            8. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Отчет за изпълнението на годишната програма за управление и разпореждане с общинско имущество, съгласно чл. 6, ал.4 от НРПУРИВОС на Община Царево. / ДЗ № 1134 от 21.03.2015 год./

            9. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Царево за 2016 год./ ДЗ № 1163/17.04.2015 год./

            10. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Приемане на Годишен план за развитие на младежта в Община Царево за 2015 год./ ДЗ № 1165/20.04.2015 год./

            11. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015  год./ ДЗ № 1151/07.04.2015 год./

            12. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015 год. /ДЗ № 1166/20.04.2015 год./

            13. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015год. и провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на лятно кино./ ДЗ № 1161/16.04. 2015 год./

            14. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015 год. и за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за разполагане на поставяем обект по чл. 56 от ЗУТ  в част от ПИ 00878.501.694 по КККР на гр. Ахтопол- публична общинска собственост, представляващи терени № 46 и № 47, съгласно Схемата за поставяеми обекти за 2015 год. за гр. Ахтопол. /ДЗ № 1175/20.04.2015 год./

            15. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015 год. и за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за разполагане на поставяем обект по чл. 56 от ЗУТ  в част от ПИ 00878.501.695 по КККР на гр. Ахтопол – публична общинска собственост, представляващ терен № 23, съгласно Схемата за поставяеми обекти за 2015 год. за гр. Ахтопол. / ДЗ № 1173/20.04.2015 год./

            16. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015  год. и за отдаване под наем за срок от 10 години на общински имот в землището на гр. Царево. /ДЗ № 1152/07.04.2015 год./

            17. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015  год. и за отдаване под наем за срок от 10 години на общински имот в землището на с. Синеморец. /ДЗ № 1153/07.04.2015 год./

            18. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015  год. и за отдаване под наем за срок от 10 години на общински имоти в землището на с. Бродилово. /ДЗ № 1155/07.04.2015 год./

            19. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015  год. и за отдаване под наем за срок от 10 години на общински имот в землището на с. Варвара. /ДЗ № 1156/07.04.2015 год./

            20. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015  год. и  провеждане на публичен търг с тайно наддаване за предоставяне под наем за срок от 10 години на общински недвижим имот в гр. Ахтопол. /ДЗ № 1158/08.04.2015 год./

            21. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015  год. и за отдаване под аренда за срок от 20 години на общински имот в землището на с. Фазаново. /ДЗ № 1157/08.04.2015 год./

            22. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015 год. и приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на УПИ VІІ, кв. 28 по ПУП на с. Велика /ДЗ № 1167/20.04.2015 год./

            23. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015 год. и приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на УПИ VІІІ, кв. 28 по ПУП на с. Велика /ДЗ № 1168/20.04.2015 год./

24. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015 год. и приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на ПИ 00878.503.813 по КК на гр. Ахтопол /ДЗ № 1169/20.04.2015 год./

25. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Обявяване на 309 кв.м. от ПИ № 44094.1.1057 по КККР на с. Лозенец, м. „Тарфа” за частна общинска собственост. / ДЗ № 1146/02.04.2015 год./

26. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Прекратяване на съсобственост върху ПИ № 44094.1.1057 по КККР на с. Лозенец, м. „Тарфа”, чрез изкупуване общинската част от имота. /ДЗ № 1148/06.04.2015 год./

27. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Прекратяване на съсобственост върху ПИ № 00878.501.701 по КККР на гр. Ахтопол, чрез изкупуване общинската част от имота. / ДЗ № 1143/01.04.2015 год./

28. Предложение от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: Извършване на замяна между Община Царево и „АВТОЦЕНТЪР ЯНИ” ЕООД гр. Царево. /ДЗ № 1176/20.04.2015 год./

ДАНИЕЛ СКУЛИЕВ

Председател на ОбС Царево

Прочетена 3830 пъти
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево