Петък, 13 Март 2015 11:23

ПОКАНА за 37 заседание на Общински съвет Царево

Оценете
(0 гласа)

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността  на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево на 18.03. /сряда/ 2015 год. от 10.00 часа в заседателната зала на Народно читалище „Георги Кондолов-1914 год.”-гр. Царево ще се проведе ТРИДЕСЕТ И СЕДМО заседание на Общински съвет Царево при следния проект за ДНЕВЕН РЕД:

 1. Питания
 2. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно:„Изменение и допълнение на НОАМТЦУ във връзка с прилагане на принципа за комплексно административно обслужване.” /ДЗ № 1099/17.02.2015 год./
 3. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно:„Одобряване на бюджетната прогноза за местни дейности на Община Царево за периода 2016-2018 год.” /ДЗ № 1117/26.02.2015 год./
 4. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно:”Актуализация на списък на пътуващите служители от общинска администрация-Царево.” /ДЗ № 1103/25.02.2015 год./
 5. Предложение от Даниел Скулиев-Председател на ОбС-Царево, относно:„Приемане на Годишен финансов отчет на МЦ „Общински медицински център І-Царево” ЕООД към 31.12.2014 год. и обявяването на същия в Търговския регистър при Агенцията по вписванията.” /Предл. № 1120/05.03.2015 год./
 6. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно:„Допълване Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015 год.” /ДЗ № 1108/26.02.2015 год./
 7. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно:„Допълване Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015 год.” /ДЗ № 1114/26.02.2015 год./
 8. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно:„Допълване Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015 год. и приемане на решение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за предоставяне под наем за срок от 5 години на общински обекти в с. Лозенец.” /ДЗ № 1113/26.02.2015 год./
 9. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно:„Допълване Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015 год. и за отдаване под наем за срок от 10 години на общински имоти в землището на с. Варвара.” /ДЗ № 1109/26.02.2015 год./
 10. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно:„Допълване Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015 год. и за отдаване под наем за срок от 10 години на общински имоти в землищата на с. Кондолово и с. Варвара.” /ДЗ № 1110/26.02.2015 год./
 11. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно:„Допълване Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015 год. и приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на ПИ № 44094.502.231 по КККР на с. Лозенец.” /ДЗ № 1105/26.02.2015 год./
 12. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно:„Допълване Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015 год. и приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на ПИ № 44094.5.912 по КККР на с. Лозенец, м. „Рибарницата”.” /ДЗ № 1107/26.02.2015 год./
 13. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно:„Допълване Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015 год. и приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на ПИ № 10094.501.262 по КККР на с. Варвара.” /ДЗ № 1106/26.02.2015 год./
 14. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно:„Допълване Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015 год. и за отдаване под аренда за срок от 25 години на общински имоти в землищата на с. Лозенец, с. Велика, с. Фазаново, гр. Царево и с. Изгрев.” /ДЗ № 1111/26.02.2015 год./
 15. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно:„Допълване Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2015 год. и за отдаване под аренда за срок от 25 години на общински имоти в землищата на с. Лозенец, с. Велика, с. Фазаново, гр. Царево и с. Изгрев.” /ДЗ № 1112/26.02.2015 год./
 16. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно:„Разрешение за изработване на изменение на ПУП-ПРЗ относно УПИ XI2606 , УПИ XII2606, УПИ XIII2606, УПИ XIV2606, УПИ XV2606, УПИ XVI2606, УПИ XVII2606, УПИ XVIII2606, УПИ XIX2606, УПИ XX2606, УПИ XXI2606, УПИ XXII2606, УПИ XXIII2606, УПИ XXIV2606, всички в кв. 25, и улица-тупик между тях, в м. ”Караджигер” по ПУП на с. Велика, общ. Царево.” /ДЗ № 1130/09.03.2015 год./
 17. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно:„Определяне на пасищата, мерите и ливадите за индивидуално ползване и правилата за ползването им на територията на Община Царево за стопанската 2014-2015 год.” /ДЗ № 1121/06.03.2015 год./
 18. Предложение от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно:”Одобряване на предварително съгласие по чл. 21, ал. 5 от ЗОС, за сключване на договор за замяна между Община Царево и „АВТОЦЕНТЪР ЯНИ”ЕООД-гр. Царево, ЕИК-202420448.” /ДЗ № 1129/09.03.2015 год./

ДАНИЕЛ СКУЛИЕВ - Председател на Общински съвет Царево

Прочетена 3511 пъти
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево