Вторник, 28 Февруари 2023 15:36

ПОКАНА за провеждане на ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТО заседание на Общински съвет - Царево

Оценете
(2 гласа)

П О К А Н А

 

              

   На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността  на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево на 06.03.2023 год. /понеделник/ от  13.30 часа в сградата на НЧ „Г. Кондолов“ гр. Царево ще се проведе ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТОТО заседание на Общински съвет-Царево, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Питания
 2. Докладна записка от Мария Конярова- секретар на Община Царево и председател на МКБППМН относно: „Отчет за дейността на МКБППМН“/ДЗ № 829/27.01.2023 год./
 3. Докладна записка от инж. Георги Лапчев – Кмет на Община Царево относно: „Предварително съгласие по чл. 25, ал. 5 от ЗСПЗЗ, за промяна на предназначение на ПИ 44094.18.872, по КККР на с. Лозенец, Община Царево, за изграждане на обект на техническата инфраструктура по смисъл § 5, т. 31 от ДР на ЗУТ / ДЗ № 834/13.02.2023год./
 4. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Издаване на заповед за възлагане на услугата „ Грижа за дома“ като услуга от общ икономически интерес на Дирекция „ОЗКССД“ към общинска администрация гр. Царево на основание Решение на ЕК 2012/21/ЕС“ /ДЗ № 837/13.02.2023 год./
 5. Докладна записка от инж. Георги Лапчев – Кмет на Община Царево относно: „Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2023 година, с обект от първостепенно значение “ / ДЗ № 839/14.02.2023год./
 6. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Утвърждаване и дофинансиране на паралелки под норматива от м. януари 2023 год. до края на учебната 2022/2023 год. в СУ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Царево и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Ахтопол“ /ДЗ № 843/27.02.2023 год./
 7. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПП /парцеларен план/, за обект „Външно ел. захранване на гараж в ПИ 48619.2.468, по КККР на гр. Царево, м. „Диньов гьол“, Община Царево“ /ДЗ № 840/14.02.2023 год./
 8. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПП /парцеларен план/, за обект „Външно ел. захранване на ПИ 44094.21.99, по КККР на с. Лозенец, м. „Рибарицата“, община Царево“ / ДЗ № 854/28.02.2023год./
 9. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПП /парцеларен план/, за обект „Оптично кабелно захранване на „Виваком България“ ЕАД, до хотел „Арапя Сън Ризорт“, изграден в ПИ 48619.3.503, по КККР на гр. Царево, м. „Арапя“, Община Царево““ /ДЗ № 845/27.02.2023 год./
 10. Докладна записка от инж. Георги Лапчев - Кмет на Община Царево относно: „Изменение на Решение № 462/Протокол № 28/13.02.2014 год. на Общински съвет-Царево“ /ДЗ № 841/17.02.2023 год./
 11. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Прекратяване на съсобственост върху ПИ 48619.501.91 по КК на гр. Царево, чрез изкупуване общинската част от имота“ /ДЗ № 846/27.02.2023 год./
 12. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Прекратяване на съсобственост върху УПИ III-110 в квартал 20 по ПУП на с. Кости, чрез изкупуване общинските части от имота.“ /ДЗ № 847/27.02.2023 год./
 13. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Прекратяване на съсобственост върху УПИ III-93 в квартал 15 по ПУП на с. Кондолово чрез изкупуване общинските части от имота.“ /ДЗ № 848/27.02.2023 год./
 14. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Приемане на решение по провеждане на публичен търг за продажба на ПИ 48619.501.47 по КК на гр. Царево“ /ДЗ № 850/28.02.2023 год./
 15. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Приемане на решение по провеждане на публичен търг за продажба на ПИ 48619.503.97 по КК на гр. Царево“ / ДЗ № 851/28.02.2023год./
 16. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Приемане на решение за провеждане на публични търгове за продажба на ПИ 10361.15.14; 10361.15.34; 10361.15.33 по КК на с. Велика“ / ДЗ № 855/28.02.2023год./
 17. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Промяна на списъка на общинските жилища“ / ДЗ № 812/21.12.2022год./ ДЗ 813/21.12.22год./
 18. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Приемане на решение за предоставяне под наем на „Юнайтед Тауърс България“ ЕООД терен с площ от 600 кв. м., представляващ част от ПИ с идентификатор 07291.10.1 по КК на с. Българи, местност „Край село““ / ДЗ № 853/28.02.2023год./
 19. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: Провеждане на обществена поръчка, вид открита процедура с предмет: „Събиране, сепариране и транспортиране на разделно събрани отпадъци от опаковки от контейнери, разположени на територията на Община Царево“ / ДЗ № 852/28.02.2023год./
 20. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Определяне на разчети, условия и лимити за уреждане на бюджетни отношения за срока до приемане на бюджет за 2023 год. на Община Царево, съобразно Закона за прилагане за разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 год., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 год. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 год.“ / ДЗ № 856/28.02.2023год./

 ТАНЯ ЯНЧЕВА - Председател на Общински съвет Царево

Прочетена 198 пъти
Още в тази категория: « С Ъ О Б Щ Е Н И Е ОБЯВА »
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево