Вторник, 21 Септември 2021 15:26

ПОКАНА за провеждане на ШЕСТНАДЕСЕТО заседание на Общински съвет-Царево

Оценете
(1 глас)

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността  на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево на 27.09.2021 год. /понеделник/ от  14.00 часа в сградата на НЧ „Г. Кондолов“ гр. Царево ще се проведе ШЕСТНАДЕСЕТОТО заседание на Общински съвет-Царево, при следния проект за ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Питания
 2. Доклад от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Утвърждаване и дофинансиране на паралелки под норматива за учебната 2021/2022 г. в СУ „ Н.Й.Вапцаров“ гр. Царево и ОУ „ Св.Св.Кирил и Методий“ гр. Ахтопол “ / ДЗ № 500/14.09.2021год./
 3. Доклад от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Царево “ / ДЗ № 495/10.09.2021год./
 4. Доклад от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Изпълнението на бюджета, отчета на сметките за средствата от европейския съюз и отчета по общинския дълг на община Царево към 31.12.2020 год “ / ДЗ № 491/31.08.2021год./
 5. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Извършените разходи за командировки и посрещане на гости от кмета на Община Царево инж. Георги Лапчев и председателя на ОбС Таня Янчева “ / ДЗ № 493/08.09.2021год./
 6. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Извършените разходи за командировки и посрещане на гости от кмета на Община Царево инж. Георги Лапчев и председателя на ОбС Таня Янчева “ / ДЗ № 494/08.09.2021год./
 7. Докладна записка от инж. Георги Иванов Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Прекратяване на съсобственост върху УПИ XIII-58 в квартал 28 по ПУП на с. Бродилово, чрез изкупуване общинската част на имота“/ДЗ № 480/25.08.2021 год./
 8. Докладна записка от инж. Георги Иванов Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Прекратяване на съсобственост върху УПИ XII-57 в квартал 28 по ПУП на с. Бродилово, чрез изкупуване общинската част на имота“/ДЗ № 481/25.08.2021 год./
 9. Докладна записка от инж. Георги Иванов Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Допълване Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021 год и приемане на решение по провеждане на публичен търг за продажба на ПИ 48619.506.41 по КК на гр. Царево“/ ДЗ № 482/25.08.2021 год./
 10. Докладна записка от инж. Георги Иванов Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Приемане на решение по провеждане на публичен търг за продажба на ПИ 48619.501.373 по КК на гр. Царево“ / ДЗ № 483/25.08.2021 год./
 11. Докладна записка от инж. Георги Иванов Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2021 год. и провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за разполагане на поставяем обект по чл.56 ЗУТ в част от ПИ № 00878.501.224 по КККР на гр. Ахтопол - публична общинска собственост, представляващ петно №50, съгласно Схема за поставяеми обекти на община Царево за 2021г., за гр. Ахтопол“ / ДЗ № 484/25.08.2021 год./
 12. Докладна записка от инж. Георги Иванов Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Приемане на решение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за разполагане на поставяем обект по чл.56 ЗУТ в част от ПИ № 66528.501.140 по КККР на с. Синеморец - публична общинска собственост, представляващ петно №1, съгласно Схема за поставяеми обекти на община Царево за 2021г., за с. Синеморец“ / ДЗ № 485/25.08.2021 год./
 13. Докладна записка от инж. Георги Иванов Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Приемане решение за продажба на ПИ 10094.501.386 по КК на с. Варвара по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС“ / ДЗ № 486/25.08.2021 год./
 14. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Прекратяване съсобственост върху УПИ II-79 в квартал 7 по ПУП на с. Българи, чрез изкупуване общинските части от имота“ / ДЗ № 488/26.08.2021год./
 15. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Допълване Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021 год. и приемане на решение по провеждане на публичен търг за продажба на ПИ 44094.34.34 по КК на с. Лозенец, м.“ Хаджияневци“ / ДЗ № 489/26.08.2021год./
 16. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Прекратяване на съсобственост върху УПИ VIII-245 в квартал 10 по ПУП на с. Бродилово, чрез изкупуване общинските части от имота“ / ДЗ № 490/31.08.2021год./
 17. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021 год. и вземане на решение за продажба на 441,50/883 кв.м.ид.части от ПИ 44094.501.187 по КК на с. Лозенец по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС“ / ДЗ № 492/02.09.2021год./
 18. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Приемане решение за допълване годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021 год. и продажба на УПИ VI-125 в квартал 18 по ПУП на с. Бродилово по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС“ / ДЗ № 501/14.09.2021год./

 

ТАНЯ ЯНЧЕВА - Председател на Общински съвет Царево

Прочетена 718 пъти
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево