Печат на тази страница
Четвъртък, 08 Юли 2021 11:48

Допълнен дневен ред за провеждане на ЧЕТИРИНАДЕСЕТО заседание на Общински съвет-Царево

Оценете
(1 глас)

П О К А Н А         

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността  на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево на 13.07.2021 год. /вторник/ от  12.00 часа в сградата на НЧ „Г. Кондолов“ гр. Царево ще се проведе ЧЕТИРИНАДЕСЕТОТО заседание на Общински съвет-Царево, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД: 

 1. Питания
 2. Докладна записка от Таня Янчева – Председател на Общински съвет Царево, относно: „Попълване състава на ПК по „ ЗОКРМСВСД“ и „ИПТ“ поради прекратяване пълномощията на Атанас Желязков Желязков- общински съветник и определяне участието в посочените постоянни комисии от новоизбрания общински съветник Станимир Стоянов Фешев“ /ДЗ № 454/15.06.2021 год./
 3. Докладна записка от Таня Янчева- Председател на Общински съвет Царево, относно: „Актуализиране състава на комисия по чл.61, ал.3 от НРПУРИВОС„ /ДЗ № 458/23.06.2021 год./
 4. Докладна записка от инж. Георги Лапчев – кмет на Община Царево, относно: „Изменение на Решение № 92 от Протокол № 5 от 09.04.2020г. на Общински съвет – Царево за удължаване срока на усвояване и гратисния период на поет дългосрочен общински дълг“ /ДЗ № 442/02.06.2021 год./
 5. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на община Царево, относно: „Изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Царево, касаещо таксата за заверка на Декларация по чл.14 от ЗМТД в Отдел „ Местни данъ;и и такси“/НОАМТЦУ/“ /ДЗ № 416/05.05.2021 год./
 6. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на община Царево, относно: „Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2021 година“ /ДЗ № 459/24.06.2021 год./
 7. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на община Царево, относно: „Вземане решение за не съгласуване и не приемане на нови защитени зони на територията на Община Царево до приемане на общ устройствен план /ОУП/ на община Царево и План за управление на Природен парк „ Странджа“ /ДЗ № 462/08.07.2021 год./
 8. Докладна записка от инж. Георги Иванов Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Допълване Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021 год. и приемане на решение по провеждане на публичен търг за продажба на УПИ V в квартал 11 по ПУП на с. Фазаново“ /ДЗ № 453/15.06.2021 год./
 9. Докладна записка от инж. Георги Иванов Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Приемане на решение по провеждане на публичен търг за продажба на ПИ 48619.505.972 по КК на гр. Царево“ /ДЗ № 452/15.06.2021 год./
 10. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Прекратяване на съсобственост върху ПИ 48619.505.1036 по КК на гр. Царево чрез изкупуване общинската част на имота“/ДЗ № 444/07.06.2021 год./
 11. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Допълване Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021 год. и приемане на решение по провеждане на публичен търг за продажба на ПИ 48619.501.305 по КК на гр. Царево“/ ДЗ № 445/07.06.2021 год. /
 12. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Допълване Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021 год. и приемане на решение по провеждане на публичен търг за продажба на ПИ 48619.501.300 по КК на гр. Царево“/ ДЗ № 446/07.06.2021 год. /
 13. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Продажба на 188/566 кв.м. ид.части от ПИ 48619.505.1034 по КК на гр. Царево по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС“/ ДЗ № 448/09.06.2021 год./
 14. Докладна записка от инж. Георги Иванов Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Прекратяване на съсобственост върху ПИ 10094.501.207 по КК на с. Варвара чрез изкупуване общинската част на имота“ № 460/07.07.2021 год.
 15. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Именуване на улици в кв. 57, кв. 58, кв. 59, кв. 60, кв. 61, кв. 108 и кв. 109, по ЗРП на гр. Ахтопол, Община Царево, Област Бургас“ / ДЗ № 457/23.06.2021год./
 16. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево относно: „Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Царево 2022 г.“ / ДЗ № 461/08.07.2021год./

 ТАНЯ ЯНЧЕВА Председател на Общински съвет Царево

Прочетена 420 пъти