Петък, 14 Май 2021 17:12

ПОКАНА за провеждане на ТРИНАДЕСЕТО заседание на Общински съвет-Царево

Оценете
(3 гласа)

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността  на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево на 20.05.2021 год. /четвъртък/ от  09.00 часа в сградата на НЧ „Г. Кондолов“ гр. Царево ще се проведе ТРИНАДЕСЕТОТО заседание на Общински съвет-Царево при спазване на предписанията на здравните органи относно начинът на разполагане на присъстващите в залата, спазване на лична дистанция, ползване на защитни средства и дезинфекция, при следния проект за  ДНЕВЕН РЕД:

 1.Полагане клетва от новоизбран общински съветник

 1. Питания
 2. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на община Царево, относно: „Изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост / НРПУРИВОС/.“ /ДЗ № 267/10.09.2020 год./
 3. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на община Царево, относно: „Изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Царево /НОАМТЦУ/“. /ДЗ № 406/08.04.2021 год./
 4. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: Предоставяне на активи, собственост на Община Царево за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК ЕАД Бургас/ ДЗ № 423/12.05.2021 год
 5. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: Предоставяне на активи, собственост на Община Царево за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК ЕАД Бургас/ ДЗ № 424/12.05.2021 год
 6. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: Проект за ЧИ на ПУП – ПРЗ/план за регулация и застрояване/ в обхват ПИ 48619.504.52 / УПИ I, КВ. 65/ по КК и КР на гр. Царево, Община Царево, Област Бургас/ ДЗ № 425/14.05.2021 год
 7. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: Проект за ЧИ на ПУП – ПРЗ/план за регулация и застрояване/ в обхват ПИ 66528.501.644 / УПИ VI, КВ. 12/ по КК и КР на с. Синеморец, Община Царево, Област Бургас/ ДЗ № 426/14.05.2021 год
 8. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: Разрешение за изработване на проект ПУП-ПП / парцеларен план/ за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии във връзка с изграждане на „ Обслужващ път с начало ул. „ Ваканционна“ между о.т. 201 и о.т. 202 / ПИ 44094.502.60/до ПИ 44094.21.11 / УПИ I 11/ в м.“ Рибарницата“ и ПИ 44094.21.100 / УПИ IV 2126/ в м. „ Рибарницата“ по КККР на с. Лозенец, Община Царево/ ДЗ № 427/14.05.2021 год
 9. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: Разрешение за изработване на проект ПУП-ПП / парцеларен план/ за обект „ външно ел. захранване на вилни сгради в ПИ 48619.5.556, по КККР на гр. Царево, м. „ Арапя“, Община Царево/ ДЗ № 428/14.05.2021 год
 10. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: Разрешение за изработване на проект ПУП-ПП / парцеларен план/ за обект „ външно ел. захранване на вилни сгради в ПИ 48619.6.589, по КККР на гр. Царево, м. „ Арапя“, Община Царево/ ДЗ № 429/14.05.2021 год
 11. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: Проект за ЧИ на ПУП – ПРЗ/план за регулация и застрояване/ в обхват 48619.503.97 / УПИ XI, КВ. 64/ по КК и КР на гр. Царево, Община Царево, Област Бургас/ ДЗ № 430/14.05.2021 год
 12. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПР / план за регулация/ засягащ ПИ 00878.501.701 / УПИ IV 701, кв.20 / и ПИ 00878.501.700 / попадащ в границите на урбанизирана територия/ по КККР на гр. Ахтопол, Община Царево/ ДЗ № 431/14.05.2021 год
 13. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: Приемане на решения за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2021 год. и провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за разполагане на поставяем обект по чл. 56 ЗУТ в част от ПИ № 00878.501.694 по КККР на гр. Ахтопол – публична общинска собственост, представляващ петно №48, съгласно Схема за поставяеми обекти на община Царево за 2021 г., за гр. Ахтопол ДЗ № 432/14.05.2021 год
 14. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Отчет за изпълнение на програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2020 год.“ /ДЗ № 395/24.03.2021 год./
 15. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Допълване Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021 год.“ /ДЗ № 409/14.04.2021 год./
 16. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно:“ Допълване списъка от маломерни имоти, които могат да се отдават под наем без търг или конкурс и допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост за 2021 год.“ /ДЗ № 414/29.04.2021 год./
 17. Докладна записка от Таня Янчева-Председател на Общински съвет Царево, относно: „Приемане на решение по провеждане на публичен търг за продажба на ПИ 48619.505.1019 по КК на гр. Царево, м. „ Белия бряг“ „ /ДЗ № 396/24.03.2021 год./
 18. Докладна записка от Таня Янчева-Председател на Общински съвет Царево, относно: „Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2021 год. и учредяване право на ползване за устройване на пчелин върху общински имот по КК на с. Велика за срок от 10 години“ / ДЗ № 394/24.03.2021 год. /
 19. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „ Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2021 год. и приемане на решение за отдаване под наем за срок от 10 години на част от общински имот в землището на с. Кондолово.“/ ДЗ № 398/30.03.2021 год. /
 20. 21. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2021 год. и приемане на решение за отдаване под наем за срок от 10 години на част от общински имат в землището на с. Изгрев /ДЗ № 400/30.03.2021 год./
 21. 22. Докладна записка от Георги Лапчев-Кмет на община Царево, относно: „ Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2021 год. и приемане на решение за отдаване под наем за срок от 10 години на общински имоти в землището на гр. Ахтопол “/ДЗ № 421/11.05.2021 год. /
 22. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за учредяване право на строеж върху имоти- отредени“ за социални жилища“ /ДЗ № 399/30.03.2021 год./
 23. 24. Докладна записка от Георги Лапчев-Кмет на община Царево, относно: „ Приемане решение за продажба на ПИ 66528.501.60 по КК на с. Синеморец по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС “/ДЗ № 403/07.04.2021 год. /
 24. 2 Докладна записка от Георги Лапчев-Кмет на община Царево, относно: „ Допълване Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021 год и приемане на решение по провеждане на публичен търг за продажба на ПИ 48619.28.820 по КК на гр. Царево “/ДЗ № 404/07.04.2021 год. /
 25. 26. Докладна записка от Георги Лапчев-Кмет на община Царево, относно: „ Приемане на решение по провеждане на публичен търг за продажба на ПИ 48619.505.962 по КК на гр. Царево “/ДЗ № 412/26.04.2021 год. /
 26. 27. Докладна записка от Георги Лапчев-Кмет на община Царево, относно: „ Приемане на решение по провеждане на публичен търг за продажба на ПИ 48619.505.964 по КК на гр. Царево “/ДЗ № 413/26.04.2021 год. /
 27. 28. Докладна записка от Георги Лапчев-Кмет на община Царево, относно: „ Допълване Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021 год и приемане на решение по провеждане на публичен търг за продажба на УПИ IX в квартал 23 по ПУП на с. Фазаново “/ДЗ № 417/11.05.2021 год. /
 28. 29. Докладна записка от Георги Лапчев-Кмет на община Царево, относно: „ Приемане на решение по провеждане на публичен търг за продажба на ПИ 48619.505.984 по КК на гр. Царево “/ДЗ № 418/11.05.2021 год. /
 29. 30. Докладна записка от Георги Лапчев-Кмет на община Царево, относно: „ Приемане на решение по провеждане на публичен търг за продажба на ПИ 48619.505.986 по КК на гр. Царево “/ДЗ № 419/11.05.2021 год. /
 30. 31. Докладна записка от Георги Лапчев-Кмет на община Царево, относно: „ Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2021 год. и провеждане на публичен търг с тайно наддаване за предоставяне под наем за срок от 5 / пет/ години на общински обект в гр. Ахтопол “/ДЗ № 420/11.05.2021 год. /
 31. 32. Докладна записка от Георги Лапчев-Кмет на община Царево, относно: „ Извършване на замяна между община Царево и ПК „ Перла “Царево, ЕИК - 102001511“/ДЗ № 405/07.04.2021 год. /
 32. 33. Докладна записка от Таня Янчева- председател на общински съвет на община Царево, относно: „Приемане на Отчети за дейността и изразходваните средства през 2020 г. на 5-те читалища, намиращи се на територията на община Царево“/ДЗ № 402/01.04.2021 год. /
 33. 34. Докладна записка от Георги Лапчев-Кмет на община Царево, относно: „ Прекратяване на съсобственост върху УПИ V – 97 в квартал 14 по ПУП на с. Кости, чрез изкупуване общинските части на имота “/ДЗ № 422/11.05.2021 год. /
 34. Докладна записка от Златка Костадинова Вълчева – директор на Дирекция „Социално подпомагане“ община Царево, относно: „Общинска програма за закрила на детето в община Царево за 2021 год.“ /ДЗ № 401/01.04.2020 год./
 35. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на община Царево, относно: „Одобряване на бюджетна прогноза за периода 2022-2024 г. на Община Царево.“ /ДЗ № 407/08.04.2021 год./
 36. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на община Царево, относно: „Изменение на решение № 223/09.03.2021“./ДЗ № 411/26.04.2021 год./

38.Докладна записка от инж. Георги Лапчев – кмет на Община Царево,  относно: „Разглеждане на заявление вх.№ 04-01-62/15.04.2021 г. за предоставяне под наем на МТСП за нуждите на ДП „ БГЦПО“ на сгради с идентификатори 48619.505.172.6 и 48619.505.172.1, разположени в ПИ 48619.505.172 по КК на гр. Царево“/ ДЗ № 415/05.05.2021 год./

                                                                                   ТАНЯ ЯНЧЕВА

                                                                                  Председател на Общински съвет Царево

Прочетена 1266 пъти
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево