Петък, 23 Октомври 2020 16:30

ПОКАНА за провеждане на ДЕВЕТОТО заседание на Общински съвет-Царево

Оценете
(1 глас)

Изх. № 67/23.10.2020 год.

 

П О К А Н А

 

              

   На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността  на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево на 28.10.2020 год. /сряда/ от 14.30 часа в сградата на НЧ „Г. Кондолов“ гр. Царево ще се проведе ДЕВЕТОТО заседание на Общински съвет-Царево при спазване на предписанията на здравните органи относно начинът на разполагане на присъстващите в залата, спазване на лична дистанция, ползване на защитни средства и дезинфекция, при следния проект за

 

   ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Питания
 2. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „одобряване на проектобюджетна прогноза на община Царево в частта за местни дейности за периода 2022г. и 2023г./ДЗ № 276/24.09.2020 год./
 3. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Допълване на Годишната програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2020“ /ДЗ № 277/29.09.2020 год./
 4. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Прекратяване на съсобственост върху ПИ 00878.502.80 по КК на гр.Ахтопол чрез изкупуване общинската част на имота“ /ДЗ № 278/29.09.2020 год./
 5. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Прекратяване на съсобственост върху УПИ III-8 в квартал 7 по ПУП на с. Кондолово чрез изкупуване на общинската част от имота“ /ДЗ № 279/29.09.2020 год./
 6. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 / пет/ години на общински имот публична общинска собственост за ползване като „ книжарница“ /ДЗ № 281/02.10.2020 год./
 7. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Поправка на Решение № 155/15.09.2020г. от Протокол №8 на ОбС Царево“ /ДЗ № 300/23.10.2020 год./
 8. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПП за брегозащитно съоръжение, брегоукрепване свлачище северен бряг в границите на ПИ 48619.501.240, 48619.501.71 и 48619.501.399 по КК и кадастралните регистри на гр.Царево и част от акваторията на Черно море“ /ДЗ № 301/23.10.2020 год./

 

9.Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „ Учредяване право на прокарване на основание чл.193,ал.4 от ЗУТ за външно ел. захранване на обект : „ ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА 30 kW  в ПИ 10361.501.9541 по плана на с.Велика, Община Царево “ /ДЗ № 294/20.10.2020 год./

 1. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Изменение на списъка на жилища за продажба“ /ДЗ № 288/14.10.2020 год./
 2. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на общинско помещение, представляващо част от двуетажна нежилищна сграда с идентификатор № 48619.503.245.1 по КККР на гр. Царево“ /ДЗ № 289/14.10.2020 год./
 3. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Допълване Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020 год и приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на ПИ № 66528.501.372 по КККР на с. Синеморец“ /ДЗ № 290/14.10.2020 год./
 4. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение по провеждане на публичен търг за продажба на ПИ 44094.502.336 по КК на с. Лозенец“ /ДЗ № 291/14.10.2020 год./
 5. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение по провеждане на публичен търг за продажба на ПИ 44094.502.337“ /ДЗ № 292/14.10.2020 год./
 6. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „ Допълване Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020 год. и приемане на решение за продажба на общински жилища“, / ДЗ № 293/20.10.2020 год ./
 7. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Допълване Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020 год и продажба на сграда с идентификатор 48619.504.38.2, разположена в ПИ 48619.504.38 по КК на гр. Царево“ /ДЗ № 295/21.10.2020 год./
 8. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2020 год. и приемане на решение за отдаване под наем за срок от 10 години на част от общински имот в землището на гр. Ахтопол“ /ДЗ № 296/21.10.2020 год./
 9. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за откриване на процедура за избор на оператор на язовирна стена за възлагане на стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовир чрез предоставянето му под наем“ / № 297/21.10.2020 год. /

19.Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево,  относно: „Прекратяване на съсобственост върху ПИ 10094.501.53 по КК на с.Варвара чрез изкупуване общинските части от имота“ / № 298/23.10.2020 год. /

 1. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за провеждане на публични търгове за продажба на жилищна сграда, разположена в УПИ VII в квартал 2 по ПУП на с.Кости“ / № 299/23.10.2020 год. /

 

 

 

 

 

                                                                                  ТАНЯ ЯНЧЕВА

                                                                                  Председател на Общински съвет Царево

Прочетена 1030 пъти
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево