Печат на тази страница
Петък, 22 Май 2020 17:36

ПОКАНА за провеждане на ШЕСТОТО заседание на Общински съвет-Царево

Оценете
(0 гласа)

Изх. № 40/22.05.2020 год.

 

П О К А Н А

 

              

   На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността  на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево на 28.05.2020 год. /четвъртък/ от 14.00 часа в сградата на НЧ „Г. Кондолов“ гр. Царево ще се проведе ШЕСТО заседание на Общински съвет-Царево при спазване на предписанията на здравните органи относно начинът на разполагане на присъстващите в залата, спазване на лична дистанция, ползване на защитни средства и дезинфекция, при следния проект за

 

   ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Питания
 2. Докладна записка от Таня Янчева – председател на Общински съвет Царево, относно: „Актуализиране състава на комисия по чл. 61, ал. 3 от НРПУРИВОС“ /ДЗ № 176/14.05.2020 год./
 3. Докладна записка от Таня Янчева – председател на Общински съвет Царево, относно: „Приемане на Годишен финансов отчет на МЦ „ОБЩИНСКИ МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР I – ЦАРЕВО” ЕООД към 31.12.2019 год.“ /ДЗ № 187/22.05.2020 год./
 4. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър на територията на Община Царево“ /ДЗ № 178/15.05.2020 год./
 5. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Определяне на периода, в който се забранява извършването на строителни и монтажни работи в националните курорти и другите определени територии извън тях по Черноморското крайбрежие на Община Царево, във връзка със Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето, приет от 44-то Народно събрание на 12 май 2020 год.“ /ДЗ № 180/22.05.2020 год./
 6. Докладна записка от Таня Янчева – председател на Общински съвет Царево, относно: „Предоставяне на земи от общински поземлен фонд в изпълнение на Решение № 21.11/17.07.2006 год. на Общинска служба по „Земеделие“ Царево-Приморско за признато възстановяване правото на собственост“ /ДЗ № 177/14.05.2020 год./
 7. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Обявяване на ид. части от имот по КК на с. Лозенец за частна общинска собственост“ /ДЗ № 171/13.05.2020 год./
 8. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за предоставяне под наем за срок от 10 години на общински недвижим имот в с. Кости“ /ДЗ № 181/22.05.2020 год./
 9. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Определяне на имот за изграждане на социално жилище“ /ДЗ № 182/22.05.2020 год./
 10. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на ПИ № 66528.501.677 по КККР на с. Синеморец“ /ДЗ № 183/22.05.2020 год./
 11. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2020 год. и за предоставяне под наем за срок от 10 години на общински недвижим имот в гр. Ахтопол“ /ДЗ № 170/04.05.2020 год./
 12. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Допълване Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020 год.“ /ДЗ № 174/13.05.2020 год./
 13. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Допълване Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020 год. и приемане на решение за продажба за общински жилища“ /ДЗ № 175/14.05.2020 год./
 14. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Допълване на Годишната програма за управление и разположение с имотите, общинска собственост за 2020 год.“ /ДЗ № 188/22.05.2020 год./
 15. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Вземане на решение за изработването на проект за ПУП-ПРЗ /план за регулация и застрояване/ за ПИ № 48619.505.59 и ПИ № 48619.505.420 по КККР на гр. Царево, кв. „Белият бряг“, община Царево, област Бургас“ /ДЗ № 168/21.04.2020 год./
 16. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Даване съгласие за сключване на предварителен договор във връзка с промяна на имотна граница по смисъла на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за УПИ I и УПИ II в квартал 107 по ПУП на гр. Царево“ /ДЗ № 173/13.05.2020 год./
 17. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Съгласие за одобряване на транспортно-комуникационна план-схема на с. Синеморец, Община Царево, местност „Поляните“, кв. 1, 2,3,4, 15, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 45, 46, 47, 48, 49, 50 и 51“ /ДЗ № 189/22.05.2020 год./

 

 

ТАНЯ ЯНЧЕВА

Председател на Общински съвет Царево

Прочетена 1574 пъти