Четвъртък, 30 Април 2020 09:36

Община Царево приема документи по новата Национална програма "Предоставяне на грижи в домашна среда"

Оценете
(1 глас)

Община Царево приема документи по новата Национална програма "Предоставяне на грижи в домашна среда" Тя е разработена в отговор на установените потребности за обгрижване на хора, които не попадат в обхвата на съществуващите към момента мерки и програми, включително на механизма лична помощ.

С реализацията на Програмата се предоставя възможност за връщането на пазара на труда на лица в неравностойно положение. Хора, нуждаещи се от предоставянето на грижи в домашна среда по Програмата могат да бъдат - с 80 до 89,99 на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с определена чужда помощ, както и хора на възраст над 65 години в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в Република България.

Обект на Програмата са: безработни лица, регистрирани в дирекция "Бюро по труда" и отговарящи на следните изисквания: полагащи грижи за деца до 3-годишна възраст; родители, които отглеждат сами детето/децата си; настойници и попечители; бременни жени след третия месец на бременността им; лица с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане; лица, за времето, в което полагат грижи за болен член на семейството или за болен роднина по възходяща и низходяща линия до втора степен; лица, полагащи грижи за член на семейството или за роднини по възходяща и низходяща линия до втора степен, които са с трайно увреждане и се нуждаят постоянно от чужда помощ.

Хора на възраст над 65 г. в невъзможност за самообслужване, трябва да: са навършили 65 г. възраст към момента на подаване на заявлението за включване в Програмата; да живеят сами и/или нямат близки и роднини, които да им оказват подкрепа; да са в невъзможност за самообслужване и не могат самостоятелно да задоволяват своите ежедневни потребности от битов характер (пазаруване, приготвяне на храна, хранене, поддържане на лична хигиена и хигиена на дома).

Условията, на които трябва да отговарят кандидатите са месечен доход на член от семейството за предходен месец  равен или по-нисък от 5-кратния размер на гарантирания минимален доход, да не са регистрирани като ЕТ, да нямат сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и гледане,  да не са прехвърляли жилищен, вилен, селскостопански имот или идеални части от тях срещу заплащане през последната една година, както и да не са включени в механизма лична помощ и не ползват дейности финансирани по други финансови механизми, програми и проекти.

Продължителността на Националната програма "Предоставяне на грижи в домашна среда" е със срок на действие до 31.12.2020 г. като след оценка за изпълнението й може да се предложи продължаване срока на нейното действие.

Заявления се приемат в „Центъра за социална рехабилитация и интеграция“ на ул. „Тракия“ 11, зад аптека „Мирабела“ /бивш клуб на БСП/ всеки работен ден от 09:00-13:00 ч.“, без обедна почивка.

Освен попълненото заявление, необходими документи още са:

  • ЕР на ТЕЛК, служебна бележка от личен лекар или друг медицински специалист, удостоверяващ че са в невъзможност от самообслужване
  • документ за самоличност /за справка при подаване на заявлението/.

В случаите, когато поради недостиг на финансов ресурс не могат да бъдат удовлетворени заявленията на всички потенциални потребители, отговарящи на горепосочените условия, включването в Програмата се осъществява по реда на подаването на заявленията.

След получаване на заявленията от кандидатите, Община Царево ще ги изпрати по служебен път в Дирекция "Социално подпомагане" - Царево, за да се определи отговаря ли конкретният кандидат на условията за включване в програмата. На кандидат-потребителите, отговарящи на критериите, общинска администрация ще извърши оценка на потребностите и ще определи броя на часовете за ползване на персонална грижа в дома, които не могат да надхвърлят 4 часа дневно.

Прочетена 1517 пъти
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево