Понеделник, 25 Ноември 2019 16:47

ПОКАНА за провеждане на ВТОРО заседание на Общински съвет-Царево

Оценете
(1 глас)

Изх. № 4/25.11.2019 год.

 

 

 

П О К А Н А

 

                                                                                

   На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността  на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево на 28.11.2019 год. /четвъртък/ от 14.00 часа в сградата на НЧ „Г. Кондолов“ гр. Царево ще се проведе ВТОРО заседание на Общински съвет-Царево, при следния проект за

 

 

 

   ДНЕВЕН РЕД:

 

          

1. Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация – Царево.

2. Избор на заместник-председатели на Общински съвет – Царево.

3. Попълване състава на постоянните комисии към Общински съвет - Царево.

4. Докладна записка от Таня Янчева - председател на Общински съвет-Царево, относно: „Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Христина Иванова Николова от гр. Ахтопол, ул. „Алеко Константинов“ № 7“ /ДЗ № 18/15.11.2019 год./

5. Докладна записка от Таня Янчева - председател на Общински съвет-Царево, относно: „Предложения за Годишни програми за развитие на читалищната дейност за 2020 год. на 5-те читалища на територията на Община Царево“ /ДЗ № 16/14.11.2019 год./

6. Докладна записка от Таня Янчева – председател на Общински съвет-Царево, относно: „Определяне на представител на Общински съвет-Царево в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ)“ /Предл. № 11/12.11.2019 год./

7. Предложение от Таня Янчева - председател на Общински съвет-Царево, относно: „Определяне на представител на Община Царево в Общото събрание на „Бургасинвест“ ООД - гр. Бургас“ /Предл. № 12/14.11.2019 год./

8. Предложение от Таня Янчева - председател на Общински съвет-Царево, относно: „Определяне на представител на Община Царево в Асоциация по ВиК – гр. Бургас“ /Предл. № 13/14.11.2019 год./

9. Докладна записка от Таня Янчева – председател на Общински съвет-Царево, относно: „Определяне на представител на Община Царево в Регионалното сдружение за управление на отпадъците-Бургас“ /Предл. № 14/14.11.2019 год./

10. Предложение от Таня Янчева - председател на Общински съвет-Царево, относно: „Определяне на представител на Общински съвет-Царево в Областния съвет за намаляване на риска от бедствия“ /Предл. № 23/25.11.2019 год./

11. Предложение от Таня Янчева - председател на Общински съвет-Царево, относно: „Предложение за съдебни заседатели на Районен съд-Царево“ /Предл. № 24/25.11.2019 год./

12. Докладна записка от Таня Янчева - председател на Общински съвет-Царево, относно: „Актуализиране състава на комисията по чл. 61, ал. 3 от НРПУРИВОС“ /ДЗ № 15/14.11.2019 год./

13. Докладна записка от Георги Петров Стоянов – за кмет на община Царево, съгласно заповед за заместване № РД-01-596/19.09.2019 год. на кмета на община Царево, относно: „Прекратяване на съсобственост върху ПИ № 48619.505.310 по КККР на гр. Царево, чрез изкупуване общинската част от имота“ /ДЗ № 1000/18.10.2019 год./

14. Докладна записка от Георги Петров Стоянов – за кмет на община Царево, съгласно заповед за заместване № РД-01-596/19.09.2019 год. на кмета на община Царево, относно: „Прекратяване на съсобственост върху ПИ № 66528.501.339 по КККР на с. Синеморец, чрез изкупуване общинската част от имота“ /ДЗ № 1001/18.10.2019 год./

15. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на ПИ № 66528.501.373 по КККР на с. Синеморец“ /ДЗ № 7/08.11.2019 год./

16. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Допълване Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019 год. и приемане на решение за продажба на част от ПИ № 00878.501.126 по КК на гр. Ахтопол по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС“ /ДЗ № 8/08.11.2019 год./

17. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Приемане на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Царево“ /ДЗ № 25/25.11.2019 год./

18. Докладна записка от Георги Петров Стоянов – за кмет на община Царево, съгласно заповед за заместване № РД-01-596/19.09.2019 год. на кмета на община Царево, относно: „Допълване и корекция на Докладна записка № 996/14.10.2019 год. за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост /НРПУРИВОС/“ /ДЗ № 998/18.10.2019 год./

19. Докладна записка от Георги Петров Стоянов – за кмет на община Царево, съгласно заповед за заместване № РД-01-596/19.09.2019 год. на кмета на община Царево, относно: „Допълване и корекция на  Докладна записка № 997/14.10.2019 год. за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общинско жилище /НУРУЖННПНОЖ/“ /ДЗ № 999/18.10.2019 год./

 

ТАНЯ ЯНЧЕВА

Председател на Общински съвет Царево

Прочетена 2396 пъти
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево