Сряда, 11 Септември 2019 15:09

ПОКАНА за провеждането на ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО заседание на Общински съвет-Царево

Оценете
(1 глас)

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево на 13.09.2019 год. /петък/ от 16.00 часа в сградата на НЧ „Г. Кондолов“ гр. Царево ще се проведе ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО заседание на Общински съвет-Царево, при следния проект за ДНЕВЕН РЕД:

1. Питания.

2. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Откриване на нова група в ДГ „Ален мак“ гр. Царево“ /ДЗ № 979/05.09.2019 год./

3. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Осигуряване на финансова помощ“ /ДЗ № 985/10.09.2019 год./

4. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Утвърждаване и дофинансиране на паралелки под норматива за учебната 2019/2020 год. в СУ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Царево и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Ахтопол“ /ДЗ № 984/09.09.2019 год./

5. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Прекратяване на съсобственост върху ПИ № 10361.501.95 по КККР на с. Велика, чрез изкупуване общинската част от имота“ /ДЗ № 975/04.09.2019 год./

6. Докладна записка от инж. Георги Лапчев–кмет на Община Царево, относно: „Допълване Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019 год. и приемане на решение по провеждане на публичен търг за продажба на ПИ № 48619.501.207 по КК на гр. Царево“ /ДЗ № 978/05.09.2019 год./

7. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2019 год. и за отдаване под наем за срок от 10 години на общински имоти в землището на с. Варвара и с. Лозенец“ /ДЗ № 973/29.08.2019 год./

8. Докладна записка от инж. Георги Лапчев–кмет на Община Царево, относно: „Одобряване на ПУП-ПРЗ план относно обект: „Нова водна камера на напорен водоем V=2500 м³ в ПИ № 48619.507.131 по КК на гр. Царево, Община Царево“ от Консорциум ДЗЗД „РПИП ВиК Бургас, Сливен, Шумен“ /ДЗ № 980/09.09.2019 год./

9. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Одобряване на проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ, засягащо кв. 143, кв. 144, кв. 145, кв. 148, кв. 149, кв. 150 и кв. 151, по действащия регулационен план на гр. Царево, Община Царево, Област Бургас“ /ДЗ № 986/10.09.2019 год./

10. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Одобряване на Актуализирана бюджетна прогноза за местни дейности на Община Царево за периода 2020-2022 год.“ /ДЗ № 976/04.09.2019 год./

11. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Приемане на окончателен Одитен доклад № 0400204319 на
Сметна палата, съдържащ немодифицирано мнение относно консолидирания годишен финансов отчет на Община Царево за 2018 год. и приложения към него заверен финансов отчет“ /ДЗ № 977/05.09.2019 год./

ДАНИЕЛ СКУЛИЕВ

Председател на Общински съвет Царево

Прочетена 1774 пъти
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево