Печат на тази страница
Петък, 23 Август 2019 16:46

ПОКАНА ЗА провеждането на ТРИДЕСЕТ И ТРЕТО заседание на Общински съвет-Царево

Оценете
(1 глас)

            Изх. № 303/23.08.2019 год.

П О К А Н А

              

   На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево на 27.08.2019 год. /вторник/ от 10.00 часа в сградата на НЧ „Г. Кондолов“ гр. Царево ще се проведе ТРИДЕСЕТ И ТРЕТО заседание на Общински съвет-Царево, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

             

  1. Питания.

            2. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Прекратяване на съсобственост върху ПИ № 10361.501.151 по КККР на с. Велика, чрез изкупуване на общинската част от имота“ /ДЗ № 965/ 14.08.2019 год./

                        3. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Прекратяване на съсобственост върху УПИ VIII-25 в квартал 6 по ПУП на с. Кости, чрез изкупуване общинските части от имота“ /ДЗ № 966/14.08.1019 год./

4. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Прекратяване на съсобственост върху ПИ № 48619.505.926 по КККР на гр. Царево, м. „Белият бряг“, чрез изкупуване общинската част от имота“ /ДЗ № 970/21.08.2019 год./

5. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Прекратяване на съсобственост върху ПИ № 48619.505.925 по КККР на гр. Царево, м. „Белият бряг“, чрез изкупуване общинската част от имота“ /ДЗ № 971/21.08.2019 год./

                     6. Докладна записка от инж. Георги Лапчев–кмет на Община Царево, относно: „Допълване Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на УПИ XI в квартал 18 по ПУП на с. Бродилово“ /ДЗ № 967/14.08.2019 год./

7. Докладна записка от инж. Георги Лапчев–кмет на Община Царево относно: „Приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на ПИ № 66528.501.374 по КККР на с. Синеморец“ /ДЗ № 968/14.08.2019 год./

            8. Докладна записка от инж. Георги Лапчев–кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на ПИ № 66528.501.376 по КККР на с. Синеморец“ /ДЗ № 969/14.08.2019 год./

9. Докладна записка от инж. Георги Лапчев–кмет на Община Царево, относно: „Годишен отчет за изпълнение на бюджета по приходите и разходите на Община Царево към 31.12.2018 год..“ /ДЗ № 946/03.07.2019 год./

ДАНИЕЛ СКУЛИЕВ

Председател на Общински съвет Царево

Прочетена 1369 пъти