Петък, 21 Септември 2018 14:22

ПОКАНА ЗА провеждането на ДВАДЕСЕТ И ПЕТОТО заседание на Общински съвет-Царево

Оценете
(0 гласа)

Изх. № 237 /21.09.2018 год.

П О К А Н А

              

              На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево на02.10.2018 год. /вторник/ от 9.00 часа в сградата на НЧ „Г. Кондолов“ гр. Царево ще се проведе ДВАДЕСЕТ И ПЕТОТО заседание на Общински съвет-Царево, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

             

1. Питания.

2. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Утвърждаване и дофинансиране на паралелки под норматива за учебната 2018/2019 г. в СУ „Н.Й.Вапцаров“ гр. Царево и ОУ „Св.Св. Кирил и Методий “ гр. Ахтопол. /ДЗ № 742 от 07.09.2018 год./

3. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Утвърждаване и дофинансиране на паралелки под норматива за учебната 2018/2019 г. в СУ „Н.Й.Вапцаров“ гр. Царево.“ /ДЗ № 753 от 20.09.2018 год./

4. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Годишен отчет за изпълнението на бюджет 2017 година на Община Царево.“ /ДЗ № 731 от 31.08.2018 год./

5. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Информация за текущото касово изпълнение на бюджета на Община Царево за полугодието на 2018 година“. /ДЗ № 732 от 31.08.2018 год./

6. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно:

„Одобряване на Актуализирана бюджетна прогноза за местни дейности на Община Царево за периода 2019-2021 г.“ /ДЗ № 743 от 07.09.2018 год./

        7. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Промени в бюджета на Община Царево за 2018 год.“ /ДЗ № 754 от 20.09.2018 год.“

            8. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно:

„Допълване на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост /НРПУРИВОС/, касаещо базисните наемни цени.“ /ДЗ № 716 от 17.08.2018 год./

  9. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2018 год. и приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на ПИ 00878.201.582 по КК на гр. Ахтопол.“ /ДЗ № 737 от 03.09.2018 год./

10. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Прекратяване на съсобственост върху УПИ VIII-42 в квартал 36 по ПУП на с. Бродилово, чрез изкупуване на общинската част от имота.“ /ДЗ № 736 от 03.09.2018 год./

11. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Прекратяване на съсобственост върху ПИ № 48619.503.180 по КК на гр. Царево, чрез изкупуване общинската част от имота.“ /ДЗ № 748 от 13.09.2018 год./

12. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Прекратяване на съсобственост върху ПИ № 10361.501.204 по КК на с. Велика, чрез изкупуване общинската част от имота.“ /ДЗ № 749 от 14.09.2018 год./

13. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Прекратяване на съсобственост върху ПИ № 10361.501.206 по КК на с. Велика, чрез изкупуване общинската част от имота.“ /ДЗ № 750 от 14.09.2018 год./

14. Докладна записка от Даниел Скулиев-председател на Общински съвет-Царево, относно: „Актуализиране състава на комисията по чл. 61, ал. 3 от НРПУРИВОС за периода 01.10.2018 год. - 31.03.2019 година. /ДЗ № 751 от 18.09.2018 год./

ДАНИЕЛ СКУЛИЕВ

Председател на Общински съвет Царево

Прочетена 1797 пъти
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево