Вторник, 12 Юни 2018 16:02

ПОКАНА ЗА провеждането на ДВАДЕСЕТ И ТРЕТО заседание на Общински съвет-Царево

Оценете
(0 гласа)

РЕПУБЛИКА   Б Ъ ЛГАРИЯ

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т   Ц А Р Е В О

Изх. № 217/12.06.2018 год.

П О К А Н А

            На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево на 18.06.2018 год. /понеделник/ от 9.00 часа в сградата на НЧ „Г. Кондолов“ гр. Царево ще се проведе ДВАДЕСЕТ И ТРЕТО заседание на Общински съвет-Царево, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

             

1. Питания.

2. Докладна записка от инж. Георги Лапчев – кмет на Община Царево, относно: „Кандидатстване на Община Царево с Проект „Реконструкция и благоустройство на морската градина в град Царево – Етап I“ по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.“ /ДЗ № 680/01.06.2018 год./

3. Докладна записка от инж.Георги Лапчев – кмет на Община Царево, относно:     „Кандидатстване на Община Царево с Проект "Ремонт на спортно игрище в кв. Василико, гр. Царево" по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.” /ДЗ № 681/01.06.2018 год./

4. Докладна записка от инж. Георги Лапчев – кмет на Община Царево, относно: „Кандидатстване на Община Царево с Проект "Рехабилитация на ул. "Михаил Герджиков" в участъка от пътен възел II-99 Бургас-Царево до ул. "Георги Кондолов" и рехабилитация на ул. "Преображенска" в участъка от ул. "Михаил Герджиков" до ул. "Любен Каравелов" гр. Царево" по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.“ /ДЗ № 682/01.06.2018 год./

5. Докладна записка от инж. Георги Лапчев – кмет на Община Царево, относно: „Даване на съгласие за ползване на четири имота - сгради общинска собственост с идентификатори - ПИ № 48619.505.789.1, ПИ № 48619.502.606.1, ПИ № 48619.503.245.1 и ПИ № 48619.505.172.6, находящи се в гр. Царево, сграда общинска собственост с идентификатор ПИ № 00878.501.321.1, находяща се в гр. Ахтопол и сграда общинска собственост с идентификатор ПИ № 44094.501.251.1, находящ се в с. Лозенец, Община Царево, за целите на проект „Европейски подход за предотвратяване на пожари в трансграничен район“ по Програма за трансгранично сътрудничество (ТГС) Интеррег- ИПП България-Турция 2014-2020 год. - СB 005.2.11.067, най-малко 5 години след неговото приключване“ /ДЗ № 678/29.05.2018 год./

6. Докладна записка от Даниел Скулиев – председател на Общински съвет Царево, относно: „Приемане на Годишен финансов отчет на „МЦ ОБЩИНСКИ МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР I – ЦАРЕВО“ ЕООД към 31.12.2017 год. и обявяването на същия в Търговския регистър при Агенцията по вписванията“ /ДЗ № 673/23.05.2018 год./

7. Докладна записка от Мария Иванова Николова – директор на дирекция „Социално подпомагане“ Община Царево, относно: „Общинска програма за закрила на детето в Община Царево за 2018 год.“ /ДЗ № 650/17.04.2018 год./

8. Докладна записка от инж. Георги Лапчев – кмет на Община Царево, относно: „Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Царево за 2019 год.“ /ДЗ № 654/26.04.2018 год./

9. Докладна записка от инж. Георги Лапчев – кмет на Община Царево, относно: „Даване съгласие кметът на Община Царево да направи предложение до министъра на финансите за трансформиране на част от целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 51 от ЗДБРБ за 2018 год. в целеви трансфер за финансиране на разходите за неотложен текущ ремонт на общинска пътна мрежа на основание чл. 89 от ЗДБРБ“ /ДЗ № 677/29.05.2018 год./

10. Докладна записка от инж. Георги Лапчев–кмет на Община Царево, относно: „Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър на територията на Община Царево“ /ДЗ № 662/09.05.2018 год./

11. Докладна записка от инж. Георги Лапчев – кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2018 год.“ /ДЗ № 668/16.05.2018 год./

12. Докладна записка от инж. Георги Лапчев – кмет на Община Царево, относно: „Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ от 74.77 кв.м., находящ се на втори етаж в сграда – публична общинска собственост, с идентификатор на сградата 48619.503.245.1 по КККР на гр.Царево, актувана с АПОС № 82/01.12.1997 г. (сграда на МЦ „Общински медицински център I – Царево” ЕООД)за здравни услуги на свободна практика – клинична лаборатория“ /ДЗ № 670/22.05.2018 год./

13. Докладна записка от инж. Георги Лапчев – кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на общински имот публична общинска собственост за ползване като „паркинг”“ /ДЗ № 660/04.05.2018 год./

14. Докладна записка от инж. Георги Лапчев – кмет на Община Царево, относно:„Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2018 год. и провеждане на публичен търг с тайно наддаване за предоставяне под наем за срок от 3 /три/ години на общински обект в гр. Ахтопол“ /ДЗ № 659/04.05.2018 год./

15. Докладна записка от инж. Георги Лапчев – кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решения за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2018 год. и провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за разполагане на поставяем обект по чл. 56 от ЗУТ в част от ПИ № 66528.501.140 по КККР на с. Синеморец – публична общинска собственост, представляващ петно № 1, съгласно Схема за поставяеми обекти на Община Царево за 2018 год. за с. Синеморец“ /ДЗ № 667/16.05.2018 год./

16. Докладна записка от инж. Георги Лапчев – кмет на Община Царево, относно: „Допълване Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 год. и приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на ПИ № 10361.501.157 по КК на с. Велика“ /ДЗ № 674/23.05.2018 год./

17. Докладна записка от инж. Георги Лапчев – кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за провеждане на публични търгове за продажба на ПИ № 10361.501.41, ПИ № 10361.501.42, ПИ № 10361.501.43,10361.501.44, ПИ № 10361.501.45, ПИ № 10361.501.46 и ПИ № 10361.501.48 по КК на с. Велика“ /ДЗ № 661/08.05.2018 год./

18. Докладна записка от инж. Георги Лапчев – кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на ПИ № 48619.501.405 по КККР на гр. Царево“ /ДЗ № 685/05.06.2018 год./

19. Докладна записка от инж. Георги Лапчев – кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на ПИ № 48619.501.404 по КККР на гр. Царево“ /ДЗ № 686/05.06.2018 год./

20. Докладна записка от инж. Георги Лапчев – кмет на Община Царево, относно: „Проект за изменение на ПУП-ПРЗ /план за регулация и застрояване/ в обхват УПИ I /ПИ № 48619.501.108/, УПИ II/ПИ № 48619.501.190/ и УПИ III /ПИ № 48619.501.322/ в кв. 71д и промяна на ПР /план за регулация/ по КК на гр. Царево, кв. „Зона Север“ и разрешение за изработване на КПИИ /Комплексен проект за инвестиционна инициатива/ по реда на чл. 150 от ЗУТ за изграждане на Аквапарк към хотел „Alexandria Club Hotels” – гр. Царево“ /ДЗ № 683/01.06.2018 год./

21. Докладна записка от инж. Георги Лапчев – кмет на Община Царево, относно: „Разрешение за изработване на проект ПУП-ПП /парцеларен план/ за ПИ № 48619.15.1087 /„Попски плаж-север 5“/ по КК на гр. Царево, във връзка с изграждане на трасе за външно кабелно ел. захранване за поставяем обект „Бързо хранене“ в ПИ № 48619.15.1087 /„Попски плаж-север 5“/, гр. Царево, Община Царево“ /ДЗ № 684/01.06.2018 год./

22. Докладна записка от инж. Георги Лапчев – кмет на Община Царево, относно: „Допълване на Решение № 350 от Протокол № 21/20.03.2018 год. на ОбС-Царево за одобряване на проект за ПУР и ПУП-ПРЗ относно обект: „Проект за изменение на план за улична регулация на улица с о.т. 69, 604, 166 и улица с о.т. 651, 652, 653, 654, 655 и Проект на ПРЗ за ПИ № 48619.505.183 и част от ПИ № 48619.505.174 по КК на землище гр. Царево, Община Царево“ /ДЗ № 688/08.06.2018 год./

23.Докладна записка от Даниел Скулиев – председател на Общински съвет Царево, относно: „Делегиране на правомощия, произтичащи от новия Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, на ПК „Правни въпроси, обществен ред, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси“ към Общински съвет-Царево“ /ДЗ № 689/11.06.2018 год./

24. Докладна записка от Даниел Скулиев – председател на Общински съвет Царево, относно: „Утвърждаване на графичен знак и герб на с. Фазаново, Община Царево“ /ДЗ № 675/23.05.2018 год./

ДАНИЕЛ СКУЛИЕВ

Председател на Общински съвет Царево

Прочетена 2336 пъти
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево