Сряда, 14 Март 2018 14:17

ПОКАНА ЗА провеждането на ДВАДЕСЕТ И ПЪРВОТО заседание на Общински съвет-Царево

Оценете
(0 гласа)

Изх. № 197/14.03.2018 год.

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация - Царево на 20.03.2018 год. /вторник / от 9.00 часа в сградата на НЧ „Г. Кондолов“ гр. Царево ще се проведе ДВАДЕСЕТ И ПЪРВОТО заседание на Общински съвет Царево при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

 

1. Питания

2.Докладна записка от инж. Георги Лапчев – Кмет на Община Царево, относно: „Участие на община Царево в Проект „Пътища към наследството“ /Roads to the heritage”/ в партньорство със Специална провинциална администрация Къркларели /Kirklareli special provincial administration/, Р. Турция. Проектът е по Програма за трансгранично сътрудничество (ИПП) България-Турция CCI 2014TC16I5CB005, Покана № 2014TC16I5CB005-2018-2, Приоритетна ос 2 „Устойчив туризъм“, Мярка 2.1: Повишаване на туристическата привлекателност на трансграничния район чрез по-добро използване на природното, културното и историческото наследство и свързаната с него инфраструктура, OI 2.1.1 Обща дължина на реконструирани или модернизирани пътища за достъп до места за природен, културен и исторически туризъм. По проекта ще бъде изградена инфраструктура за достъп до два исторически обекта- Мелница и Църква „Свето Успение Богородично“, включваща улица, велосипедна и пешеходна алея и крайморски парк в части от поземлени имоти с идентификатори 48619.505.252, 48619.505.194, 48619.505.192, 48619.505.270 по КК на гр. Царево“ /ДЗ № 622/12.03.2018 год./

3. Докладна записка от инж. Георги Лапчев – Кмет на Община Царево, относно: „Участие на община Царево в Проект „Достъпно наследство“ /”Accessible heritage”/ . Проектът е по Програма за трансгранично сътрудничество (ИПП) България-Турция CCI 2014TC16I5CB005, Покана № 2014TC16I5CB005-2018-2, Приоритетна ос 2 „Устойчив туризъм“, Мярка 2.1: Повишаване на туристическата привлекателност на трансграничния район чрез по-добро използване на природното, културното и историческото наследство и свързаната с него инфраструктура, OI 2.1.1 Обща дължина на реконструирани или модернизирани пътища за достъп до места за природен, културен и исторически туризъм. По проекта ще бъде изградена инфраструктура за достъп до Късноантична и средновековна крепост в гр. Ахтопол, Община Царево, включваща улици, благоустрояване на две съществуващи стълби и район около църква „Успение Богородично“ в части от поземлени имоти с идентификатори 00878.501.576, 00878.501.577, 00878.501.560, 00878.501.559 и част от поземлени имоти с идентификатори 00878.501.569 и 00878.501.700 по КК на гр. Ахтопол, всички с НТП „улици“, общинска собственост“ /ДЗ № 623/12.03.2018 год./

4. Докладна записка от инж. Георги Лапчев – Кмет на Община Царево, относно: „Участие на община Царево в проект „Велосипедни алеи в Къркларели и Царево“ /“Cycling routes in Kirklareli and Tsarevo”/в партньорство със „Съюз за предоставяне на услуги по селата къркларели“ /Kirklareli The Union for Provision of Services to Villages/, Р. Турция. Проектът е по Програма за трансгранично сътрудничество (ИПП) България – Турция ССI 2014TC16I5CB005, Покана № 2014TC16I5CB005-2018-2, Приоритетна ос 2 „Устойчив туризъм“, Мярка 2.1: Повишаване на туристическата привлекателност на трансграничния район чрез по-добро използване на природното, културното и историческото наследство и свързаната с него инфраструктура, OI 2.1.2 Обща дължина на новопостроени, реконструирани или модернизирани велосипедни алеи / пешеходни пътеки (километри). По проекта ще бъде изградена велосипедна алея от Зона Север, гр. Царево до с.о. Арапя по трасето на съществуващ път между гр. Царево и с. Лозенец с идентификатори 48619.8.35, 48619.16.5, 48619.15.3, 48619.10.7“ /ДЗ № 624/12.03.2018 год./

5. Докладна записка от Даниел Скулиев – Председател на Общински съвет-Царево, относно: „Внасяне на предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на Йоан Евелин Дуков“ /ДЗ № 609/02.03.2018 год./

6. Докладна записка от инж. Георги Лапчев – Кмет на Община Царево, относно: „Одобряване на Бюджетна прогноза за местни дейности на Община Царево за периода 2019-2021 год.“ /ДЗ № 617/12.03.2018 год./

7. Докладна записка от инж. Георги Лапчев – Кмет на Община Царево, относно: „Предоставяне безвъзмездно за управление на недвижим имот - частна общинска собственост на Командване на военноморските сили – Варна“ /ДЗ № 595/08.02.2018 год./

8. Докладна записка от инж. Георги Лапчев – Кмет на Община Царево, относно: „Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 година и учредяване на безвъзмездно право на ползване на Сдружение с нестопанска цел „Зелен Синеморец“ върху едноетажна масивна сграда с идентификатор 66528.10.17.1, находяща се в с. Синеморец“ /ДЗ № 613/07.03.2018 год./

9. Докладна записка от инж. Георги Лапчев – Кмет на Община Царево, относно: „Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите –общинска собственост за 2018 год.“ /ДЗ № 610/06.03.2018 год./

10. Докладна записка от инж. Георги Лапчев – Кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2018 год. и провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на общинско помещение, представляващо част от двуетажна нежилищна сграда с идентификатор № 48619.503.245.1 по КККР на гр. Царево“ /ДЗ№ 606/23.02.2018 год./

11. Докладна записка от инж. Георги Лапчев – Кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на ПИ № 66528.501.376 по КККР на с. Синеморец“ /ДЗ № 594/08.02.2018 год./

12. Докладна записка от инж. Георги Лапчев – Кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на ПИ № 66528.501.374 по КККР на с. Синеморец“ /ДЗ № 612/07.03.2018 год./

13. Докладна записка от инж. Георги Лапчев – Кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на ПИ № 48619.501.406 по КККР на гр. Царево“ /ДЗ № 620/12.03.2018 год./

14. Докладна записка от инж. Георги Лапчев – кмет на Община Царево относно: „Приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на ПИ № 48619.501.407 по КККР на гр. Царево“ /ДЗ № 621/12.03.2018 год./

15. Докладна записка от инж. Георги Лапчев – кмет на Община Царево относно: „Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 год. иприемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на ПИ № 48619.64.141 по КК на гр. Царево, м. Каргъна“ /ДЗ № 625/13.03.2018 год./

16. Докладна записка от инж. Георги Лапчев – Кмет на Община Царево, относно: „Разрешение за изработване на проект ПУП-ПП /Парцеларен план/ за УПИ XII015101 с отреждане за рекреационна дейност по ПУП на гр. Царево, м. „ Янов егрек“, във връзка с изграждане на трасе на външен водопровод и канализация за ПИ 48619.15.1070“ /ДЗ № 611/06.03.2018 год./

17. Докладна записка от инж. Георги Лапчев – Кмет на Община Царево, относно: „Одобряване на проект за ПУР и ПУП-ПРЗ относно обект: „Проект за изменение на план за улична регулация на улица с о.т. 69, 604, 166 и улица с о.т. 651, 652, 653, 654, 655 и Проект на ПРЗ за ПИ 48619.505.183 и част от ПИ 48619.505.174 по КК на землище на гр. Царево, Община Царево“ /ДЗ № 615/12.03.2018 год./

18. Докладна записка от Даниел Скулиев – Председател на Общински съвет- Царево, относно: „Изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация – Царево“ /ДЗ № 588/29.01.2018 год./

19. Докладна записка от Даниел Скулиев – Председател на Общински съвет-Царево, относно: „Изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост на Община Царево“ /ДЗ № 601/19.02.2018 год./

20. Докладна записка от инж. Георги Лапчев – Кмет на Община Царево, относно: „Приемане на нова Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Царево“ /ДЗ № 608/01.03.2018 год./

21. Докладна записка от инж. Георги Лапчев – Кмет на Община Царево, относно: „Приемане на Годишен план за развитие на младежта в Община Царево за 2018 год.“ /ДЗ № 603/23.02.2018 год./

22. Докладна записка от инж. Георги Лапчев – Кмет на Община Царево, относно: „Приемане на „Общинска програма за овладяване популацията на безстопанствени кучета“ – за период до приемане на национална програма/ДЗ № 619/13.03.2018 год./

23. Докладна записка Даниел Скулиев – Председател на Общински съвет- Царево, относно: „Актуализиране състава на комисията по чл. 61, ал. 3 от НРПУРИВОС за периода 01.04.2018 год. – 30.09.2018 год.“ /ДЗ № 607/27.02.2018 год./

ДАНИЕЛ СКУЛИЕВ

Председател на Общински съвет Царево

Прочетена 2397 пъти
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево