Печат на тази страница
Понеделник, 12 Март 2018 11:14

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ НА ОБЩИНА ЦАРЕВО

Оценете
(0 гласа)

На основание чл. 15 от Закона за общинския дълг и чл. 58, и Приложение №3 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Царево, приета от Общински съвет – Царево, отправям настоящата покана до местната общност – всички граждани, обществени организации и юридически лица, които имат регистрация, осъществяват дейности и ползват услуги на територията на Община Царево на обществено обсъждане на предложение за поемане на дългосрочен дълг от Община Царево, при следните параметри:

  • Размер на дълга – до 7 /седем/ милиона лева.
  • Валута на дълга - лева
  • Цел:   1. Рефинансиране на съществуващ дълг;

                      2. Финансиране на инвестиционни проекти в полза на местната общност:

  • Вид на дълга– дългосрочен дълг, поет чрез банков кредит или емисия на общински облигации.
  • Срок на дълга – 15 години с 2 години гратисен период.
  • Начин на погасяване на главницата – на годишни вноски след изтичане на гратисния период.
  • Начин на обезпечение на кредита – залог по реда на ЗОЗ върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община Царево, съгласно чл.45, ал.1, т.1, букви от „а” до „ж” от Закона за публичните финанси и общата изравнителна субсидия на Община Царево съгласно чл.52, ал.1, т.1, б.“б“ от Закона за публичните финанси, постъпващи по бюджетната сметка на Община Царево.

Други условия – без такси и комисиони по дълга.

Обсъждането ще се проведе на 20.03.2018г. от 14:00 часа в Заседателната зала в сградата на Община Царево.

Георги Лапчев

Кмет на община Царево

Прочетена 2219 пъти