Четвъртък, 01 Февруари 2018 11:38

ПОКАНА ЗА провеждането на ДВАДЕСЕТО заседание на Общински съвет-Царево

Оценете
(3 гласа)

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността  на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево на  07.02.2018 год. /сряда/ от 10.00 часа в сградата на НЧ „Г. Кондолов“ гр. Царево ще се проведе ДВАДЕСЕТО заседание на Общински съвет-Царево, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Питания.

2. Докладна записка от инж.Георги Лапчев–кмет на Община Царево, относно: Отчет за дейността на МКБППМН към Община Царево за 2017 год.. / ДЗ № 585/26.01.2018 год./

3. Докладна записка от инж. Георги Лапчев–кмет на Община Царево, относно:  Определяне на периода и териториите по Черноморското крайбрежие на Община Царево, в които се забранява извършването на строителни и монтажни работи за сезон „Лято 2018 год.“. / ДЗ № 561/ 10.01.2018 год./

4. Докладна записка от Даниел Скулиев-председател на Общински съвет-Царево, относно: Определяне на представител на Община Царево за участие в комисията, назначена от Министъра на здравеопазването, във връзка с изработването на областна здравна карта. / ДЗ № 559/10.01.2018 год./

5. Докладна записка от инж.Георги Лапчев–кмет на Община Царево, относно: Разкриване на „Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с физически увреждания“  гр. Царево, Община Царево, считано от 01.01.2019 год. като делегирана от Държавата дейност. / ДЗ № 577/22.01.2018 год./

6. Докладна записка от инж.Георги Лапчев–кмет на Община Царево, относно: Приемане на План за действие на Община Царево за периода 2017-2020 година в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на ромите в област Бургас /2013-2020/. /ДЗ № 583/24.01.2018 год./

7. Докладна записка от Даниел Скулиев-председател на Общински съвет-Царево, относно: Изменение на Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Община Царево. /ДЗ № 560/10.01.2018 год./

8. Докладна записка от инж. Георги Лапчев–кмет на Община Царево,  относно: Приемане на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите –общинска собственост за 2018 година. /ДЗ № 571/18.01.2018 год./

9. Докладна записка от инж. Георги Лапчев–кмет на Община Царево, относно: Определяне на пасищата, мерите и ливадите за индивидуално ползване и правилата за ползването им на територията на Община Царево за стопанската 2018-2019 год.. /ДЗ № 579/23.01.2018 год./

10. Докладна записка от инж. Георги Лапчев–кмет на Община Царево,  относно: Приемане на списък от маломерни имоти, които могат да се отдават под наем без търг или конкурс през 2018 година./ ДЗ № 566/15.01.2018 год./

11. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: Извършените разходи за командировки и посрещане на гости от кмета на Община Царево инж. Георги Лапчев и председателя на ОбС Даниел Скулиев. / ДЗ № 591/ 31.01.2018 год./

12. Докладна записка от инж.Георги Лапчев–кмет на Община Царево, относно:  Одобряване на Актуализирана План-сметка за приходите и разходите в дейност „Чистота“ за 2017 година, съгласно изискванията по чл. 66 от Закона за местните данъци и такси. /№ 581/23.01.2018 год./

13. Докладна записка от инж.Георги Лапчев–кмет на Община Царево, относно: Одобряване на План-сметка за приходите и разходите в дейност „Чистота“ за 2018 година, съгласно изискванията по чл. 66 от Закона за местните данъци и такси. /№ 580/23.01.2018 год./

14. Докладна записка от инж.Георги Лапчев–кмет на Община Царево, относно: Приемане на бюджет на Община Царево за 2018 година. /№ 567/15.01.2018 год./

15. Докладна записка от инж. Георги Лапчев–кмет на Община Царево,  относно: Приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на ПИ № 00878.501.619 по КККР на гр. Ахтопол. /ДЗ № 570/18.01.2018 год./

16. Докладна записка от инж. Георги Лапчев–кмет на Община Царево,  относно: Приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на ПИ № 66528.501.243 по КККР на с. Синеморец. /ДЗ № 573/18.01.2018 год./

17. Докладна записка от инж. Георги Лапчев–кмет на Община  Царево, относно: Изкупуване на ПИ № 44094.501.479 по КК на с. Лозенец по ПУП, отреден за „улица-тупик“. /ДЗ № 568/17.01.2018 год./

18. Докладна записка от инж. Георги Лапчев–кмет на Община Царево,  относно: Прекратяване на съсобственост върху ПИ № 62459.501.79 по КК на с. Резово, чрез изкупуване на общинската част от имота.  /ДЗ № 572/18.01.2018 год./

19. Докладна записка от Даниел Скулиев-председател на Общински съвет-Царево, относно: Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд за обезщетяване на правоимащи по реда на чл. 10б от ЗСПЗЗ и в изпълнение на Решение № ОМ74/15.11.2017 год. на Общинска служба по „Земеделие“ Царево-Приморско. /ДЗ № 590/31.01.2018 год./

20. Докладна записка от инж. Георги Лапчев–кмет на Община Царево,   относно: Разрешение за изработване на проект ПУП-ПП /Парцеларен план/ за ПИ 10094.502.37 по КК на с. Варвара, във връзка с изграждане на трасе за външно кабелно ел. захранване на обект на „Мобилтел“ ЕАД- „Базова станция № BGS0315.A000 Навигация нова“ . /ДЗ № 582/24.01.2018 год./

ДАНИЕЛ СКУЛИЕВ

Председател на Общински съвет Царево

Прочетена 2649 пъти
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево