Петък, 05 Януари 2018 15:24

СЪОБЩЕНИЕ на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс

Оценете
(6 гласа)

До „НОВО” ЕООД, ЕИК 147036381, представлявано от Васил Георгиев Каридков

Уведомяваме Ви, че със Заповед №РД-01-706/19.12.2017 г. на Кмета на Община Царево, представляваното от Вас дружество - „НОВО” ЕООД, ЕИК 147036381е определено за купувач на поземлен имот №00878.501.147 по кадастралната карта на гр. Ахтопол, одобрена със заповед №РД-18-55/24.08.2006 г. на изп. директор на АК София, изменена със заповед  №КД-14-02-1421/03.11.2008 г. на н-ка на СГКК Бургас, с площ от 889 /осемстотин осемдесет и девет/ кв. м., с трайно предназначение – урбанизирана, при съседи: ПИ №00878.501.501; 00878.501.591; 00878.501.688; 00878.501.150; 00878.501.626; 00878.501.625; 00878.501.148, за който имот е съставен акт за частна общинска собственост №1425/26.05.2011 г.

 Горепосочената заповед не е получена от Вас или от Ваш упълномощен представител, тъй като не сте намерен на посочения от Вас адрес, поради което, Ви съобщаваме същата по реда на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс.

 В случай, че не обжалвате Заповед №РД-01-706/19.12.2017 г. на Кмета на Община Царево, същата ще влезе в законна сила на 20.01.2018 г.

 Неразделна част от настоящото съобщение е Заповед №РД-01-706/19.12.2017 г. на Кмета на Община Царево.

Прочетена 147 пъти
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево